Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 18.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Lisäselvitys Ahlaisten vesijohtoveden tutkiminen, valtuustoaloite, valtuutetut Viliina Välimäki ja Heidi Sakari, Porin Vesi, liikelaitoksen lausuntoon

PRIDno-2022-1955

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Viliina Välimäki ja Heidi Sakari jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

” Ahlaisten vesijohtoveden tutkiminen

Ahlaisten alueen vesijohtovesi on tullut aiemmin Ahlaisten omalta pohjavedenottamolta.

Veden laatu on ollut tällöin oikein hyvä, eikä maku- tai hajuhaittoja ole ilmennyt.

Viime elokuussa 2021 Porin Vesi alkoi toimittamaan alueelle tekopohjavettä uutta varta vasten rakennettua linjastoa pitkin. Vaihdoksen myötä vesi on alkanut haista ja maistua asukkaiden kuvausten mukaan mm. tunkkaiselta, sammaleiselta ja maalta. Haju ja maku ovat voimakkaita, eivätkä hälvene vettä juoksuttamalla. Aikaa vaihdoksesta on kulunut kuitenkin jo yli puoli vuotta. Asukkaiden kertoman mukaan haju mm. tarttuu pyykkeihin.

Vettä on tutkittu näyttein ja se ilmeisesti täyttää talousveden vaatimukset. Haitat ovat kuitenkin varsin ikäviä ja koskettavat laajalla alueella asuvia ihmisiä. Ongelma on heille todellinen, kohtuuton ja valitettavasti jo arkipäivää.

Esitämme, että veden laatua tutkitaan uudelleen ja selvitetään, että mistä veteen tarttuvat haju- ja makumuutokset kyseisellä alueella johtuvat. Esitämme myös, että jos syytä ei löydy tai sille ei kyetä mitään tekemään, vettä aletaan juoksuttaa jälleen Ahlaisten omalta pohjavedenottamolta.

Viliina Välimäki (kok)

Heidi Sakari (ps)”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi
Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus (11.4.2022, §58) on pyytänyt 31.8.2022 mennessä Porin Vesi liikelaitoksen johtokunnalta lausuntoa Viliina Välimäen ja Heidi Sakarin valtuustoaloitteeseen, joka koskee Ahlaisten vesijohtoveden tutkimista. Aloitteessa esitetään, että veden laatua tutkitaan uudelleen ja selvitetään, että mistä veteen tarttuvat haju- ja makumuutokset kyseisellä alueella johtuvat. Lisäksi esitetään, että jos syytä ei löydy tai sille ei kyetä mitään tekemään, vettä aletaan juoksuttaa jälleen Ahlaisten omalta pohjavedenottamolta. Valtuustoaloitteen tarkempi sisältö ja asian aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Porin Vesi on tehnyt vuosina 2019-2021 Luotsinmäen ja Ahlaisten välille siirtovesijohto- ja siirtoviemäriyhteyden. Tehdyn investoinnin myötä vanha huonokuntoinen Ahlaisten jätevedenpuhdistamo voitiin poistaa. Lisäksi Ahlaisten talousvesihuollon hoitamista varten saatiin yhden sijaan kaksi mahdollista talousvesilähdettä: tekopohjavesilaitos ja Ahlaisten pohjavedenottamo. Vesijohtoinvestoinnin arvo oli noin 506.000 euroa.

Porin Vesi on johtanut Ahlaisten kaupunginosaan samaa tekopohjavettä kuin muuallekin Poriin, Laviaa lukuun ottamatta, yhtäjaksoisesti 14.2.2022 alkaen. Ratkaisu perustuu Porin Veden operatiivisen henkilöstön kokonaisnäkemykseen vesihuollon parhaasta asiakasturvallisuudesta sekä tehokkaasta ja oikein resurssoidusta vesihuollon hoitamisesta. Noin puolet yhden henkilön kokonaistyöpanoksesta on voitu tehdyillä ratkaisuilla siirtää koko Porin Veden asiakaskuntaa hyödyttäväksi pelkän Ahlaisten alueen hoitamisen sijaan.

Talousveden laatua valvotaan laitoksilla ja vesijohtoverkostossa säännöllisesti Porin talousveden valvontatutkimussuunnitelman 2022-2026 mukaisesti. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä veden laadun valvonnasta vastaavan kaupungin terveysviranomaisen kanssa.

Talousveden laatua säätelee EU:n juomavesidirektiivi ja suomalainen talousvesiasetus. Ahlaisten talousvettä on tarkkailtu vuoden 2022 aikana tihennetysti, selvästi enemmän kuin valvontatutkimusohjelman mukaan pitäisi. Vesinäytteet on ottanut näytteenottosertifikaatin omaava henkilö. Näytteet on tutkittu akkreditoituja analyysimenetelmiä käyttävässä arvostetussa KVVY Tutkimus Oy:n vesilaboratoriossa Tampereella. Viimeisimmät tutkimustulokset 14.3.2022, 1.4.2022, 8.4.2022, 22.4.2022 , 6.5.2022, 16.5.2022  ja 17.5.2022 ovat liitteinä.  Kaikki näiden vesitutkimusten tulokset osoittavat, että vesi on ollut lainsäädännön vaatimusten mukaista.

THL:n mukaan suurin osa Suomen vesiepidemioista johtuu siitä, että mikrobiologisesti saastunutta pohjavettä käytetään talousvetenä. Suurin osa vesiepidemioista on esiintynyt pienillä, miehittämättömillä alle 500 käyttäjää palvelevilla vedenottamoilla. Ahlaisissa on pieni pohjavedenottamo ja noin 400 talousvettä käyttävää henkilöä. 

Porin Vesi ja kaupungin terveydensuojeluviranomainen laativat vuonna 2021 yhteisesti Maailman terveysjärjestön (WHO) mallin mukaisen Water Safety Plan (WSP) -arvioinnin koko vedentuotanto- ja jakeluketjulle. Arviointi tehtiin talousveden laatua uhkaavien vaarojen tunnistamiseksi, riskien arvioimiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Ahlaisten pohjavedenottamo ja sen läheinen pohjavesialue nousivat arvioinnissa suurehkolle riskitasolle. Ahlaisissa pohjavesi otetaan sorakuopasta ohuen maakerroksen alta vilkkaan tien läheisyydestä. Ottamon lähialueelta löytyy mm. hautausmaa ja öljysäiliöitä. Liitteenä on yksityiskohtainen luettelo Ahlaisten pohjavedenottoa kohdistuvista riskeistä. Luettelo on julkisuuslain 24 §:n mukaisesti salassa pidettävä.

Vesihuoltolaitos vastaa veden laadusta asiakkaan liittymispisteeseen saakka. Ahlaisten alueella on kaksi vesiosuuskuntaa, joilla on pitkät vesijohtoverkostot. Liitteenä on vesijohtokartta, josta ilmenee Ahlaisten alueen vesijohtoverkot omistajineen. Kartta on julkisuuslain 24 §:n mukaisesti salassa pidettävä. Porin Vesi ei voi vastata veden laadun mahdollisesta muuttumisesta osuuskuntien putkistoissa, koska ei omista tai hoida sitä. Oman verkostonsa osalta Porin Vesi vastaa veden laadusta. Yleensä vähäinen vedenkäyttö ja veden pitkä viipymä verkostossa heikentävät talousveden laatua. Laatu paranee vettä juoksuttamalla.

Ahlaisiin johdettava talousvesi on ollut Porin tarkimmin valvottua koko kevättalven ja kevään 2022 ajan. Maku- tai hajupoikkeamia ei Porin Veden vesijohtoverkostosta otettujen vesinäytteiden analyysitulosten perusteella ole ollut lainkaan. Valtuustoaloitteessa esitetty veden laduun lisäselvittely ei tuo asiaan uutta tietoa.

Ahlaisten vedenjakelu on edellä esitetyistä syistä perusteltua pitää tapahtuvana jatkuvasti (24/7/365) miehitetyltä ja valvotulta tekopohjavesilaitokselta. Ahlaisten pohjavedenottamo toimii edelleen varavesilaitoksena, josta ei normaalitilanteessa johdeta vettä vesijohtoverkostoon. Laitosta kuitenkin koekäytetään säännöllisesti. Se otetaan tuotannolliseen käyttöön, mikäli jakeluteknisesti esim. vesijohtovuovuodon vuoksi on tarpeen tai talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisten vesinäytteiden tulosten perusteella on aiheellista.  

 

Ehdotus

Esittelijä

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää antaa asiasta edellä esitetyn lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Valtuutetut Viliina Välimäki ja Heidi Sakari jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.4.2022 § 58 valtuustoaloitteen koskien Ahlaisten vesijohtoveden tutkimisesta. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 296 pyytää aloitteesta Porin Veden johtokunnan lausunnon.

Esitteli poisti asian kaupunginhallituksen listalta 13.6.2022 § 412, jotta Porin Veden lausunnon liitteiden julkisuus voidaan tarkistaa. Porin Vesi on tämän jälkeen laatinut julkisen liitteen liitettäväksi Porin Veden johtokunnan lausuntoon salassa pidettävien liitteiden sijaan.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (Porin Veden johtokunnan lausunto 25.5.2022 § 37) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Viliina Välimäki ja Heidi Sakari jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.4.2022 § 58 valtuustoaloitteen koskien Ahlaisten vesijohtoveden tutkimisesta. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 296 pyytää aloitteesta Porin Veden johtokunnan lausunnon.

Esitteli poisti asian kaupunginhallituksen listalta 13.6.2022 § 412, jotta Porin Veden lausunnon liitteiden julkisuus voidaan tarkistaa. Porin Vesi on tämän jälkeen laatinut julkisen liitteen liitettäväksi Porin Veden johtokunnan lausuntoon salassa pidettävien liitteiden sijaan.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 22.8.2022 § 487.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (Porin Veden johtokunnan lausunto 25.5.2022 § 37) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

________

Merkitään, että Porin Vesi -liikelaitoksen johtaja Ismo Lindfors poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 20.33.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kaupunginvaltuusto kuuli Porin Vesi -liikelaitoksen johtaja Ismo Lindforsin alustuksen asiasta.

Valtuutettu Viliina Välimäki esitti valtuutettu Heidi Sakarin kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi
  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Viliina Välimäki ja Heidi Sakari jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.4.2022 § 58 valtuustoaloitteen, joka koskee Ahlaisten vesijohtoveden tutkimista. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 296 pyytää aloitteesta Porin Veden johtokunnan lausunnon.

Porin Veden johtokunta antoi asiassa lausunnon 25.5.2022 § 37. Kaupunginvaltuusto käsitteli lausuntoa 29.8.2022 § 120 ja päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti 5.9.2022 § 509 lähettää aloitteen Porin Veden liikelaitoksen valmisteltavaksi 30.11.2022 mennessä. Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

 

Tehdyt lisäselvitykset

Vesinäytteet

Porin Vesi, liikelaitoksella on vesijohtoverkostonsa toiminta-alueella Ahlaisissa 170 liittyjää. Niistä valittiin sattumanvaraisesti eri puolilta aluetta 30 liittyjää uusien talousveden laatunäytteiden ottokohteiksi. Vesinäytteet haettiin syyskuussa viikolla 37/2022 tarkoituksena Ahlaisiin jaettavan tekopohjaveden haju- ja makuominaisuuksien laajempi selvitys. Valviran talousvesinäytteenotto-ohjeistuksen mukaiset näytteet otettiin 28:lta liittyjältä. Kahta ei tavoitettu. Liitteenä olevassa kartassa on esitetty näytteenottopisteet.

Vesinäytteiden haju- ja makuominaisuudet tutki KVVY Tutkimus Oy Tampereella. Saatujen tulosten perusteella 24 liittyjällä 28:sta ei todettu mitään normaalista poikkeavaa talousveden makua tai hajua. Kolmen (3) liittyjän vedessä havaittiin lievä vieras maku. Yhden (1) liittyjän vedessä havaittiin lievä vieras maku ja lievä vieras haju. Näiltä neljältä (4) liittyjältä haettiin uusintanäytteet laajempaa asian selvittelyä varten. Kyseiset neljä liittyjää sijaitsevat eri osissa aluetta. Toisen näytteenottokierroksen näytteissä ei enää ilmennyt mitään poikkeavaa. Myös haju- ja makuominaisuudet olivat siis kunnossa. Kaikki analyysitulokset ovat liitteinä.

 

Mielipidetiedustelut

Syyskuussa 2022 lähetettiin kaikille 170:lle Porin Veden asiakasrekisterissä oleville Porin Veden Ahlaisten verkostoalueen liittyjille tiedustelu, jossa kysyttiin kahta asiaa: 1) onko asiakas havainnut muutosta veden laadussa aiempaan nähden ja 2) onko asiakas tyytyväinen Porin Veden toimittaman talousveden laatuun tällä hetkellä.

Ahlaisten vesiosuuskunta ja Lampin vesiosuuskunta saivat kumpikin yhden tiedustelun, koska näiden verkostot eivät ole Porin Veden hallinnassa eikä omistuksessa. Porin Vesi ei siten vastaa veden laadun mahdollisesta muuttumisesta osuuskuntien omissa verkostoissa. Lampin osuuskunta kopioi oma-aloitteisesti lisää kyselylomakkeita osakkailleen.

Porin Veden verkostoalueen asiakkaiden mielipidetiedustelun tulokset

Vastauksia kohtaan 1 saatiin yhteensä 77 kappaletta. Vastausprosentti on 45. Vastaajista 53 kpl oli havainnut veden laadun muutoksen. 23 kpl ei ollut havainnut muutosta. Yksi (1) oli muuttanut Ahlaisiin vasta muutoksen jälkeen. Vastauksia kohtaan 2 saatiin yhteensä 77 kappaletta. Vastaajista 22 kpl oli tyytyväisiä veden laatuun, 51 kpl ei ollut tyytyväisiä ja neljä (4) ei valinnut kumpaakaan vaihtoehtoa. 

Lampin vesiosuuskunnan osakkaiden mielipiteet

Lampin vesiosuuskunnan osakkailta Porin Vedelle toimitettiin yhteensä 41 kpl täytettyjä tiedusteluja. 35 kpl oli havainnut muutoksen veden laadussa. Kuusi (6) ei ollut havainnut muutosta. 33 kpl oli tyytymättömiä veden laatuun. Kahdeksan (8) kappaletta oli tyytyväisiä veden laatuun.

 

Johtopäätökset

Porin Veden Ahlaisiin jakaman talousveden laatu ei ole laajasta näytteenotosta saatujen tulosten perusteella sellaista, että vesilähdettä olisi syytä tai tarpeen vaihtaa tekopohjavedestä takaisin pohjaveteen.

Porin Veden johtokunnan päätös 25.5.2022 § 37 kaupungissa yleisesti käytettävän tekopohjaveden johtamisesta Ahlaisiin ja Ahlaisten pienen pohjavedenottamon pitämisestä varavedenottamona on perusteltu, vaikkakin osalla ahlaislaisista esiintyy tyytymättömyyttä veden laatuun.

Ahlaisten pohjavesialueeseen ja siellä olevaan pohjavedenottamoon kohdistuvia terveysperusteisia riskejä on esitetty oheisessa Esimerkkejä Ahlaisten pohjavedenottamoa koskevista riskeistä ja perusteista siirrolle varavesilaitokseksi -liitteessä. Tekniset, taloudelliset ja terveysturvallisuusperusteiset syyt puoltavat veden johtamista ympärivuorokautisesti valvotulta suurelta tekopohjavesilaitokselta myös Ahlaisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta antaa edellä esitetyn lisäselvityksen 25.5.2022 § 37 antamaansa lausuntoon

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Oheismateriaali