Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 19.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Porin Vesi, liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

PRIDno-2023-2851

Valmistelija

  • Erno Vaurio, taloussuunnittelupäällikkö, erno.vaurio@pori.fi
  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Perustelut

Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2023 Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Syksyn talousarviokäsittelyn aikana Porin kaupungin työnantajasivukuluja on tarkistettu alkuperäiseen budjettiesitykseen nähden. Porin Veden osalta tämä on aiheuttanut 47.000 euron vähennyksen johtokunnan päättämän talousarvioesityksen 29.8.2023 § 48 kyseiseen menokohtaan ja edelleen kaikkiin niihin talousarviolukuihin, joiden laskennassa tämä erä on mukana.

 

Talousarvioprosessi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 20.6.2023 § 39. 

Johtokunta päätti 29.8.2023 § 48 esityksestä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioksi 2024 ja lähetti sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Johtokunta päättää Porin Veden lopullisesta talousarviosta tässä valtuustokäsittelyn jälkeisessä kokouksessa.

 

Kehys

Kaupunginhallitus vahvisti vuoden 2024 talousarviokehyksen 5.6.2023 § 314. Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitosten osalta.

Kehyksen mukainen kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko vuonna 2024 on 6 % peruspääomasta eli 2,652 milj. €. Tämä on tuloslaskelmaosan sitova erä ja summaltaan sama kuin kuluvana vuonna 2023.

Porin Veden tilikauden ylijäämätavoite kehyksessä 2024 oli 2.190 milj. €. Luku oli 0,408 milj. € pienempi kuin kuluvana vuonna.

Porin Vettä sitova kaupunginhallituksen päätöksen mukainen investointikehys on 5 milj.€ vuodelle 2024.  Tämä on summaltaan sama kuin kuluvana vuonna.

Kaupunginhallitus edellytti liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

 

Käyttötalous

Porin Veden vesi- ja viemärilaitospalveluita tuotetaan ja kehitetään edelleen Porin kaupunkistrategian 2030 ohjaamana. Liitteenä on esitys Porin Vesi, liikelaitoksen käyttötalousarviosta vuodelle 2024. Talousarvioesityksen 2024 prosessikuvaus sisältää liikelaitoksen tilannekuvan ja tavoitteiden kuvauksen. 

Porin Veden talousarvioesityksen liiketoiminnan tulo-osuus on arvioitu optimistisen realistisesti. Meno-osuus on tehty tarkasti kustannuspaikoittain ja tileittäin tiukan menokurin periaatetta noudattaen. Käyttötalousarvio on laadittu aiempia vuosia tiiviimmässä keskusteluyhteydessä kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Porin Veden tulot talousarvioesityksessä 2024 ovat yhteensä 21.635 t euroa. Kokonaisuudessaan Porin Veden talousarvioesityksessä 2024 tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.750 t euroa. Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko talousarvioesityksessä 2024 on 2,652 milj. € eli sama kuin KH:n asettamassa kehyksessä vaadittu.

Käyttötalousarvioon sisältyvä vuosivuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle on 1,0 M€. Tällä summalla puhdistamoyhtiö kattaa käyttömenonsa, vuotuiset puhdistamolla tehtävät investoinnit sekä varautuu tuleviin normaaleja vuosi-investointeja suurempiin investointeihin. Vuokra vuonna 2024 on 0,05 M€ pienempi kuin vuonna 2023.

Porin Veden käyttötalous tulee olemaan edelleen hyvin tiukka, mutta talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia vuodelle 2024.

 

Investoinnit

Vuoden 2024 investointeihin esitetään Porin Vettä sitovan raamin mukaisesti on 5 milj.€.  Suunnitellut laajennusinvestoinnit 2024 ovat 0,725 M€, saneerausinvestoinnit 4,075 M€ ja muut investoinnit 0,2 M€. Liitteinä ovat investointiohjelma vuosille 2024-2026 ja yksityiskohtaisempi investointisuunnitelma vuodelle 2024. Investointiohjelmaan on kirjattu suunnitteluvuosille 2025 ja 2026 6 M€:n vuotuiset investoinnit. Miljoonan euron korotus vuosi-investointimääriin johtuu Reposaaren ja Lavian jätevedenpuhdistamoiden päivitettävistä ympäristöluvista aiheutuvista toimenpiteistä, verkostojen saneeraustarpeista ja inflaatiosta.  

 

Rahoitus

Rahoitusbudjetin 2024 suuruudeksi eli toimintojen ja investointien rahavirraksi muodostuu 1.474 t euroa. Rahavirta positiivinen eli täyttää KH:n kehyksessä 2024 esitetyn vaatimuksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.