Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Porin Vesi, liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

PRIDno-2022-3511

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi
  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 hyväksynyt Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2024.

 

Talousarvioprosessi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 22.6.2022 § 45.

Johtokunta päätti esityksestä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioksi 2023 ja lähetti sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 30.8.2022 § 53.

 

Kehys

Kaupunginhallitus vahvisti vuosien 2023-25 talousarviokehyksen 13.6.2022 § 422. Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitosten osalta.

Kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko 2023 on 6 % eli 2,652 milj. €. Tämä on yhden prosenttiyksikön eli 0,442 milj. € enemmän kuin kuluvana vuonna.

Porin Veden vuosikatetavoite 2023 kehyksen mukaan oli 7,677 milj. €. Kehyksen valmistus omaan käyttöön -kohdassa oli poistuneen kirjauskäytännön mukainen luku (0,400 milj. €), joka voimassa olevan kirjauskäytännön mukaisesti vastaa lukua 0,100 milj. €. Tällä oli vaikutuksensa myös vuosikatteen muodostumiseen sekä toiminnan ja investointien rahavirtaan. Asia on oikaistu nyt talousarviossa 2022. Tämän oikaisun jälkeen suunnitelluksi vuosikatteeksi on muodostunut 7,377 milj. €.

Kaupunginhallitus edellyttää liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

 

Käyttötalous

Talousarvioesitys oli tehty annetun kehyksen mukaisena edellä kuvattu oikaisu huomioiden. Liikelaitoksen tuottamia vesi- ja viemärilaitospalveluita kehitetään Porin kaupunkistrategian 2030 mukaisesti. Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion 2023 prosessikuvaus, joka sisältää tilannekuvan ja tavoitteiden kuvauksen. 

Liitteenä on esitys Porin Veden käyttötalousarviosta vuodelle 2023.

Esityksessä vuosikate on 7,377 M€ ja peruspääoman korko 2,652 M€.

Vuosivuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle on 1,05 M€. Tällä summalla puhdistamoyhtiö kattaa käyttömenonsa, vuotuiset puhdistamolla tehtävät investoinnit sekä varautuu tuleviin normaaleja vuosi-investointeja suurempiin investointeihin. Vuokra vuonna 2023 on 0,05 M€ pienempi kuin vuonna 2022.

Merkittävin käyttömenojen lisäys aiheutuu odotettavissa olevasta aiempaa korkeammasta hankittavan sähkön hintatasosta. Tuloissa lisäystä on odotettavissa Porin Veden ja Pomarkun kunnan välisen kunnan jätevesien puhdistussopimuksen ja muutamien kaupungin sisäisten laskutuserien kasvun myötä.

Käyttötalous tulee olemaan hyvin tiukka, mutta talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia vuodelle 2023.

Suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 on budjetoitu erikseen saadun ohjeistuksen mukaisesti.

 

Investoinnit

Vuoden 2023 investointeihin esitetään Porin Vettä sitovan raamin mukaisesti on 5 milj.€. Summa on 1 milj. € enemmän kuin kuluvana vuonna. Suunnitellut laajennusinvestoinnit 2023 ovat 0,6 M€ ja saneerausinvestoinnit 4,4 M€. Liitteenä on investointiohjelma vuosille 2023-2027 ja yksityiskohtaisempi investointisuunnitelma vuodelle 2023, päivitys 15.11.2022.

Rahoitusbudjetin suuruudeksi eli toimintojen ja investointien rahavirraksi muodostuu 2,377 milj. €.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.