Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Reklamaatio saniteettiviemäröinnin toimimattomuudesta Länsituulentiellä

PRIDno-2022-6399

Valmistelija

  • Markku Harju, verkostopäällikkö, markku.harju@pori.fi

Perustelut

Liitteenä on [peitetty] Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnalle 6.11.2022 osoittama reklamaatio koskien Länsituulentien jätevesiviemärin toimintaa. [peitetty] kirjoittaa:

"Reilun kolmen vuoden ajan saniteettiviemäröinnin toimimattomuus on aiheuttanut huolenaihetta Länsituulentien asukkaissa. Varsinkin runkolinjan kaksi viimeistä kaivoa (kiinteistöjen 21 ja 17 kohdalla) ovat herkästi tukkeentuneet. Viime aikoina tukkeentumista on havaittu myös muissa runkolinjan kaivoissa. Runkolinjaa on jouduttu avaamaan Porin Veden toimesta useita kertoja kuluneiden vuosien aikana.

Ongelman aiheuttaa viemäröinnin runkolinjan heikko virtaaminen eteenpäin. Näin ollen kiinteä aines aiheuttaa herkästi tukoksen runkolinjaan ja vesi rupeaa nousemaan runkokaivoissa. Lopputuloksena on tilanne, missä vedenpinta nousee myös talokaivoissa ja on todellinen uhka kiinteistöjen viemäröinnille. Useita kertoja on syntynyt vaaratilanne, kun suihkussa käynnin tai pesukoneen käynnin aikana vesi on noussut pesuhuoneen lattialle.

Kiinteistöjen asukkaat ovat tiedostaneet ongelman ja lisänneet esimerkiksi wc:n huuhtelua. Lisäksi kiinteistöjen asukkaat ovat tarkkailleet viemäröinnin tilannetta avaamalla kaivon kansia ja avanneet tukoksia omatoimisesti. Tukoksien avaamisessa on huomattu myös veden virtaavan väärään suuntaan Länsituulentie 17 runkokaivon kohdalla. Tukoksien avaamisen ”kokemus asiantuntijana” näen tässä nimenomaisessa kaivossa ongelmana lisäksi sen, että talokaivosta tuleva yhde on betonoitu kaivon pohjassa kohtisuoraan runkolinjaan nähden. Tämä saattaa mielestäni aiheuttaa tukoksen tavallista helpommin. Olemme myös itse investoineet viemäriongelmaan. Kaksi vuotta sitten allekirjoittanut Länsituulentie 21 sekä Länsituulentie 17 [peitetty] uusimme talokaivoista runkolinjan menevät linjat. Urakoinnin hoiti Maanrakennus Tero Elo.

Kuluneiden vuosien aikana runkolinjaa on kuvattu, mitattu kaivojen korkeuksia ja avattu tukoksia Porin Veden toimesta. Toivoisin ongelmaan löytyvän kestävän ratkaisun. Kestävä ratkaisu ei todellakaan ole se, että valvonta on ulkoistettu kiinteistöjen asukkaille. Maksavina Porin Veden asiakkaina toivomme toimivaa viemäröintiä."

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta antaa [peitetty] kirjeeseen 6.11.2022 seuraavan vastauksen:

" Länsituulentien vesihuoltoverkostot on rakennettu vuonna 1977. Routa aiheutti muutamassa Porin Veden jätevesiviemärikaivossa kartion irtoamisen vuonna 2019. Kartion irtoaminen mahdollisti maa-aineksen valumisen runkoviemäriin aiheuttaen tukoksia ja padotusta. Nämä viat Porin Vesi korjasi viipymättä. [peitetty] kirje koskee Porin Veteen tulleiden yhteydenottojen perusteella vuoden 2019 tapahtumien jälkeistä aikaa. 

Porin tasaisilla alueilla viemäriverkostot joudutaan suunnittelemaan ja rakentamaan ns. minimikaltevuuksilla. Savipitoinen perusmaa minimikaltevuuden lisäksi saattaa aiheuttaa verkostossa epätasaisia painumia. Länsituulentien alue on tyypillinen esimerkki tällaisesta alueesta. Tämän tyyppisetkin viemäriverkostot toimivat pääsääntöisesti moitteettomasti. Porin Vesi joutuu tekemään muutamassa kohteessa satunnaisia viemärin huuhteluita.

Viemäriverkostoon aiheutuu padotusta ja tukkeutumisia eri syistä. Viemärin ominaisuuksien lisäksi padotukseen ja tukkeutumiseen vaikuttavat kiinteistöillä käytetyn veden määrä sekä viemäriin kuulumattomat tuotteet. Tonttiviemäreiden toiminnalla on joskus vaikutusta runkoviemärin toimintaan. Verkostoon saattaa myös syntyä padotusta, joka ”laukeaa” itsestään verkostossa kasvavan paineen ansiosta. Viemäri on myös toimiva, vaikka se ei kokonaan tyhjentyisikään, esim. notkokohtiin jää yleensä jätevettä. Padotuskorkeuden määrittämisellä ja noudattamisella suojellaan kiinteistöjä viemärissä mahdollisesti ajoittain esiintyvältä viemäriveden haitalliselta kohoamiselta. Kohoaminen aiheutuu esim. viemärin tukkeutumisesta, viemärin täyttymisestä esim. rankkasateilla, tai muusta vastaavasta syystä.

Porin Vesi on käynyt huuhtelemassa Länsituulentien viemäriä, erityisesti sen yläpäätä, muutamien kuukausien välein viime vuosien aikana. Tämä on normaalia viemärihuoltoa, jota varten Porin Vedellä on kalustoa sekä henkilökuntaa. Länsituulentien viemärin toiminta ei ole aiheuttanut vahinkoja. Se kuinka korkealle viemärivesi verkostossa on tarkalleen noussut, on jäänyt epäselväksi.

Viemärin uudelleen rakentaminen esim. suuremmilla kaltevuuksilla ei ole mahdollista, koska tällöin liittyvät tonttiviemärit jäisivät runkoviemärin korkeusaseman alapuolelle. Tämä aiheuttaisi merkittäviä ongelmia tonttiviemäreiden toiminnalle.

Länsituulentien runkoviemäriä huuhdellaan jatkossakin tarpeen mukaan Porin Veden toimesta. Mikäli viemärissä esiintyy tukoksien aiheuttamaa padotusta padotuskorkeuden yläpuolella ja tämän aiheuttamana vahinkoja alueen kiinteistöille, asiaa käsitellään uudelleen."

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

[peitetty]