Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Vuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle vuonna 2023

PRIDno-2022-4835

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo omistaa Luotsinmäen keskuspuhdistamon rakennukset, rakennelmat, koneet ja laitteet. Kiinteistöyhtiön ja Porin Vesi, liikelaitoksen välllä on liitteenä oleva 24.1.2008 solmittu vuokrasopimus näiden rakennusten, rakennelmien, koneiden ja laitteiden käytöstä jätevedenpuhdistukseen.

Liitteenä on Kiinteistö Oy Luotsinmäen puhdistamon ja Porin Veden välinen, samoin 24.1.2008 päivätty, vastuidenjakosopimus. Liitteenä on myös ajantasainen suunnitelma Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle maksettavasta vuokrasta, yhtiön investoinneista ja tuloksesta sekä tiedot yhtiölle aiempina vuosina kertyneiden tappioiden verotuksellisesta vanhenemisesta vuosina 2021-2025.

Yhtiön käyttömenojen kattamiseksi, puhdistamoinvestointien 2023 rahoittamiseksi, tuleviin investointeihin varautumiseksi ja ýhtiölle aiemmin syntyneiden tappioden verotuksellisen hyödyntämisen vuoksi kiinteistöyhtiön tarvitsema vuokra Porin Vedeltä ajalla 1.1.-31.12.2023 on 1.050.000 €.  Johtokunnan 30.8.2022 hyväksymässä Porin Veden talousarvioesityksessä 2023 tämä vuokra on huomioitu. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan Kiinteistö Oy Luotsinmäen puhdistamolle maksettavan vuokran määräksi 1.050.000 euroa ajalla 1.1.-31.12.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo