Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Talousarvion 2023 lähtökohdat

PRIDno-2022-2966

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 13.6.2022, § 422 vuoden 2023 talousarvion toimiala- ja liikelaitoskohtaisen kehyksen. Kehys on on liitteenä. Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitosten osalta.

Kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko 2023 on 6 % eli 2,652 milj. €. Tämä on yhden prosenttiyksikön eli 0,442 milj. € enemmän kuin kuluvana vuonna.

Porin Veden vuosikatetavoite 2023 on 7,677 milj. € vuonna 2023. Luku on 0,199 milj. € pienempi kuin kuluvana vuonna.

Kehyksessä on Porin Veden valmistus omaan käyttöön -kohdassa poistuneen kirjauskäytännön mukainen luku (0,400 milj. €), joka voimassa olevan kirjauskäytännön mukaisesti vastaa lukua 0,100 milj. €. Tällä on vaikutuksensa myös vuosikatteen muodostumiseen sekä toiminnan ja investointien rahavirtaan. Asia oikaistaan talousarvion laadinnan yhteydessä.

Porin Vettä sitova kaupunginhallituksen päätöksen mukainen investointikehys on 5 milj.€ vuodelle 2023. Summa on 1 milj. € enemmän kuin kuluvana vuonna. 

Kaupunginhallitus edellyttää myös liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

Porin Vesi, liikelaitoksen yksityiskohtainen talousarvioesitys laaditaan annetun kehyksen ja edellä esitetyn pohjalta. Liitteenä on talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeet. Talousarvio on tarkoitus tuoda johtokunnan käsittelyyn 30.8.2022.

Kaupungin talousarviokäsittelyn ja kaupunginvaltuuston vuoden 2023 talousarviopäätöksen jälkeen johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen lopullisen talousarvion vuoden 2022 lopussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.