Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Kuorma-autojen vuokraus kuljettajan kanssa 2023-2024

PRIDno-2022-6155

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin teknisen toimialan infrayksikkö on pyytänyt tarjouksia yksityisistä kuorma-autoista kuljettajineen kunnallisteknisiin rakennus-, kunnossapito- ja kuljetustehtäviin Porin kaupungin teknisen toimialan sekä Porin Veden tarpeisiin hankintakaudelle 1.1.2023-31.12.2024. Hankintamenettely oli avoin. Porin Vesi, liikelaitoksen osalta kyseessä on erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Porin Vesi käyttää kuljetuspalveluita vuosittain noin 200 000 euron arvosta.

Määräaikaan mennessä saapui 51 tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Yhdestä tarjouksesta yksi osatarjousta hylättiin, koska tarjottu ajoneuvo ei ollut tarjoajan omistuksessa tai hallinnassa kuten tarjouspyynnössä oli vaadittu.

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjotuille kuorma-autoille on tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla muodostettu painoluokittain vertailuluku, jonka mukaan määräytyy kuorma-autojen kokonaistaloudellinen edullisuusjärjestys. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, jonka vertailuluku painoluokassa on pienin. Tästä muodostuu kuljetuskaluston tilausjärjestelmä. Palvelutilaukset tehdään painoluokittain tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäiseltä vapaana olevalta työtehtävään soveltuvalta yksiköltä. Valituilta sopimustoimittajilta pyydetään rikosrekisteriotteet ja tilaajavastuuasiakirjoja koskevat dokumentit hankintapäätöksen jälkeen. Jos otteita ja/tai tilaajavastuuasiakirjoja koskevia dokumentteja ei toimiteta tai jos niistä ilmenee jokin pakollinen poissulkemisperuste, ei palvelutilausta voida tehdä.

Tekninen lautakunta on omalta osaltaan käsitellyt tämän hankinnan 15.11.2022 § 214.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä saadut tarjoukset sekä kuorma-autojen tilausjärjestelmän hankintakaudelle 1.1.2023–31.12.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat

Liitteet

Oheismateriaali