Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Määräaikainen hinnantarkistus, Envor Pori Oy

PRIDno-2022-6006

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen ja Envor Pori Oy:n vällillä on 7.12.2016 allekirjoitettu sopimus palveluperusteisesta lietteen käsittelystä ja lopputuotteen hyödyntämisestä välillä 25.3.2018-31.3.2033. Palvelusopimus on liitteenä. Tämän palvelusopimuksen mukaista hintaa on kahteen kertaan eri perustein muutettu. Päätökset on tehnyt Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 25.4.2018 § 32 ja Porin kaupunginhallitus 30.3.2020 §196. Päätökset (Veden johtokunta 25.4.2018 § 32 ja KH 30.3.2020 § 196) ovat liitteinä. 

Palvelusopimuksessa 7.12.2016 todetaan: 

"7. Muutokset Osapuolten toiminnassa Palvelusopimuksen voimassaollessa

Mikäli Osapuolen toiminta muuttuu olennaisesti lainsäädännön tai lakia alemman asteisen yleisesti sitovan asetuksen, muun säätelyn taikka markkinoissa tai yhteiskunnassa tapahtuneen muutoksen seurauksena, sitoutuvat Osapuolet neuvottelemaan tämän Palvelusopimuksen sopimusehdon tai sopimusehdot uudelleen siten, että tämän Palvelusopimuksen mukaista lietteen käsittelyä voidaan jatkaa:"

Envor Pori Oy on pyytänyt em. sopimuspykälän perusteella neuvotteluita palveluhinnan korottamisesta voimakkaasti nousseiden biokaasulaitoksen sähkönkustannusten perusteella. Neuvottelut on käyty 21.10.2022 ja 3.11.2022. Muistiot neuvotteluista siltä osin kuin käsitellyt asiat koskivat hinnantarkistusta kohenneiden sähkökustannusten seurauksena ovat liitteinä.

Käytyjen neuvotteluiden pohjalta Envor Pori Oy on jättänyt liitteenä olevan esityksen palveluhinnan muuttamisesta aikavälillä 1.10.2022-30.4.2023. Esityksessä todetaan: "Sähkönhinnan lisäosa perustuu kuukausittain toteutuneeseen sähkön kustannukseen. Lisä lasketaan kuukauden keskihinnan senttiä/kWh (sähkölaskun toteuma) ja Envor Pori Oy:n budjettihinnan 5,00 senttiä/kWh erotuksena kerrottuna kuukauden toteutuneella sähkönkulutuksella. Toteutunut lisäosa jaetaan 50/50% vastuulla Envor Porin ja Porin Veden kesken. Käytyjen neuvottelujen perusteella Porin Veden kuukausittainen lisäosa rajoitettaisiin enintään 10.000 € (alv 0%) kuukaudessa, jonka ylittävä osa jää täysin Envor Pori Oy:n vastuulle. Mikäli sähkön hinta alittaa 5 senttiä/kWh, Envor Pori hyvittää Porin Vedelle tämän alituksen aiheuttaman osuuden sähkökulutuslaskuihinsa perustuen."

Envor Pori Oy:n toimitusjohtaja Santeri Laine saapuu alustamaan asiaa ennen asian varsinaista kokouskäsittelyä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy voimassa olevan palvelusopimuksen 7.12.2006 mukaisiin neuvotteluihin perustuvan Envor Pori Oy:n tekemän palvelusopimuksen hinnanmuutosesityksen ajalle 1.10.2022-30.4.2023 ja toteaa, että Porin Veden vastattavaksi tuleva sähkökustannuksen lisäosa em. aikavälillä voi olla enintään 10.000 euroa kuukaudessa.

Päätös

Äänestysten tulos meni tasan 4-4. Puheenjohtajan äänin esittelijän pohjaesitys hyväksyttiin äänin 5-4.

Äänestystulokset

Tiedoksi

Envor Pori Oy

Oheismateriaali