Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Eurajoen kunnan jätevesisopimus 1.1.2024 alkaen

PRIDno-2023-1640

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eurajoen kunnan välillä on 14.2.2008 solmittu sopimus Luvian jätevesien johtamisesta Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle puhdistettaviksi. Sopimusta on täydennetty 10.11.2010 ja 17.6.2016 päivätyillä lisäsopimuksilla. Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta irtisanoi 25.5.2022 § 36 sopimuksen ja sopimukseen tehdyt lisäykset siten, että sopimus päättyy viidentoista (15) vuoden sopimusjakson tullessa täyteen. Sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä tämä päätöksen mukaan on 1.7.2025. 

Porin Veden johtaja, verkostopäällikkö ja laitospäällikkö ovat neuvotelleet Eurajoen kunnanjohtajan, teknisen johtajan ja vesilaitoksen käyttöpäällikön kanssa uudesta  jätevesisopimuksesta. Neuvottelussa päädyttiin lopputulokseen, joka on pääpiirteiltään johtokunnan 8.3.2023 § 23 hyväksymän uuden Jokilaakson Ympäristö Oy:n jätevesisopimuksen kaltainen. Molempien osapuolten neuvottelijat ovat yhteisymmärryksessä valmiit hyväksymään tämän liitteenä olevan sopimuksen.

Uuden sopimuksen mukaan Luvian alueen jätevesien keskitetty puhdistaminen jatkuu Luotsinmäen keskuspuhdistamolla Porissa ainakin 31.12.2043 saakka. Sopimus sisältää mm. menettelytavat ja kustannusten jakoperusteet keskuspuhdistamon prosessitekniselle kehittämiselle, alueen teollisen toiminnan lisääntymiselle ja siitä seuraavalle väestömäärän kasvullekin.

Porin kaupungin hallintosäännön, hyväksytty KV 14.6.2021 §127, mukaan Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää toimialaansa koskevista sopimuksista.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy osaltaan liitteenä olevan esityksen uudeksi Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eurajoen kunnan väliseksi 1.1.2024 alkavaksi jätevesisopimukseksi sekä oikeuttaa johtaja Ismo Lindforsin ja verkostopäällikkö Markku Harjun allekirjoittamaan sopimuksen Porin Vesi, liikelaitoksen puolesta.

Johtokunta toteaa, että Porin Vesi, liikelaitoksen ja Luvian kunnan (nykyisin Eurajoen kunnan) välillä olleen 14.2.2008 solmitun sopimuksen Luvian jätevesien johtamisesta Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle puhdistettaviksi sekä 10.11.2010 ja 17.6.2016 päivättyjen lisäsopimusten voimassa olo päättyy 31.12.2023 edellyttäen, että Eurajoen kunta myös hyväksyy osaltaan uuden jätevesisopimuksen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eurajoen kunta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.