Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Optiovuoden käyttäminen, Kaivinkonepalvelut 2022-23

PRIDno-2021-4631

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Vesi- ja viemärijohtojen rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvitaan pääasiassa pyöräalustaisia kaivinkoneita noin 3.600 h/a. Pääosan vuotta tarve on kahdelle koneelle, mutta kesä- ja lomasesonkien aikana tarvitaan vain yhtä konetta.

Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt vuosille 2022 - 23 + 1 optiovuosi tarjoukset töihin tarvittavasta yksityisestä konekalustosta. Kysely koskee kahta pyöräalustaista kaivinkonetta lisälaitteineen. Vesihuollon turvaamiseksi kaivinkonepalvelua voidaan tarvita milloin vain, joten tarjouspyyntöön sisältyy päivystysvelvollisuus. Tarjouspyyntö julkaistiin avoimella menettelyllä julkisten hankintojen palvelussa, Hilmassa. 

Tarjouksia saatiin kolme. Niistä pyyntöasiakirjojen mukaisesti tehty vertailu on liitteenä. Kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Hankinnan vuosikustannus on luokkaa 230 000 €. Tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja ovat liitteenä.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianomaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

 

Ehdotus

Esittelijä

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Kaivinkonepalvelun toimittajaksi vuosille 2022-2023 valitaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Maanrakennus Mykrä Oy. Porin Vesi, liikelaitos solmii sopimuksen kaivinkonepalvelusta vuosille 2022 - 2023 Maanrakennus Mykrä Oy:n kanssa yhtiön tarjouksen mukaisilla hinnoilla. Optiovuoden käyttämisestä päätetään myöhemmin.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päätti § 67, 24.11.2021 valita vesihuollon tarpeisiin käytettävän kaivinkonepalvelun toimittajaksi vuosille 2022-2023 halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneen Maanrakennus Mykrä Oy:n. Hankinnan tarjouspyyntö julkaistiin avoimella menettelyllä julkisten hankintojen palvelussa Hilmassa. Hankitaan sisältyy yksi optiovuosi (2024), jonka käyttämisen johtokunta päätti 24.11.2021 ratkaistavan myöhemmin.

Hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä PRIDno-2021-4631, 6.10.2021 todetaan, että mikäli optio otetaan käyttöön, sopimuksen ehdot pätevät sellaisenaan myös siihen. Optiokauden käytöstä päättää Porin Vesi, ja päätös ilmoitetaan hyvissä ajoin palvelutuottajalle. Porin Vesi, liikelaitos solmi Maanrakennus Mykrä Oy:n kanssa liitteenä olevan sopimuksen kaivinkonepalvelusta vuosille 2022 - 2023 ja yhdestä myöhemmin sovittavasta optiovuodesta.

Toiminnallisten ja taloudellisten seikkojen vuoksi on perusteltua käyttää hankintaan sisältyvä optiovuosi 2024. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää, että Porin Vesi, liikelaitos käyttää kaivinkonepalvelut 2022-2023 -hankintapäätökseen Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta § 67, 24.11.2021 liittyvän optiovuoden 2024. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat

Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi

KUNNALLINEN OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen ja kuntalain137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi