Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Oikaisuvaatimus, Selvityspyyntö Porin Veden laskuun

PRIDno-2023-930

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Harju, verkostopäällikkö, markku.harju@pori.fi

Perustelut

Valtakirjalla toimiva henkilö on asiakkaan valtuuttamana (liite 1) jättänyt selvityspyynnön, päiväys 8.3.2023, (liite 2) Porin Veden laskusta 20220778 (liite 3). Lasku koskee kiinteistöä, jonka vesisopimuksen haltijana asiakas on. Asiakas on allekirjoittanut vettä koskevan käyttösopimuksen 26.11.2017, jonka liitteenä on Porin Veden yleiset toimitusehdot.

Selvityspyyntö koskee tasauslaskua ajalta 6.3.2018 – 13.7.2022. Selvityspyynnössä vaaditaan:

”1.Porin Veden tulee selvittää, miksi se ei ole saanut vuosittain ilmoitettuja vesimittarin lukemia (ainoastaan lukemailmoituksen 13.7.2022) ja miten on kirjattu kuluttajalle lähetetyt muistutukset puuttuvista lukemailmoituksista.

2. Porin Veden tulee laitoksen kustannuksella suorittaa asiakkaan vesimittarin toiminnan tarkistus.

3. Kyseisen laskun euromäärä tulee kohtuullistaa, sillä yli kolme vuotta vanhaa saatavaa ei tule periä (laskuun sisältyy yli kolme vuotta vanhaa saatavaa).”

Ennen selvityspyynnön tekemistä asiakas on jättänyt selvityspyynnön 14.10.2022 (liite 4). Tähän selvityspyyntöön verkostopäällikkö on vastannut sähköpostitse 22.11.2022 (liite 5). Edelleen  asiakas on lähettänyt vastineen 16.1.2023 (liite 6) ja reklamaation 14.2.2023 (liite 7) verkostopäällikön vastaukseen. Verkostopäällikkö on vastannut 1.3.2023 (liite 8) asiakkaan 16.1.2023 jättämään vastineeseen.

Edellä mainitussa a) selvityspyynnössä (liite 4) ja b) vastineessa (liite 6) esitetyt vaatimukset ovat pääosin 8.3.2023 jätetyn selvityspyynnön kaltaisia. Selvityspyynnössä (liite 4) on myös pyydetty:

"-          selvitys minulle lähettämistänne mittarilukemamuistutuksista

 -          lista teille maksamistani laskuista ja palautuksistanne koko sopimuskaudesta

 -          vesimittarin toiminnan tarkistaminen kustannuksellanne

 -          v. 2018 asennetun vesimittarin alkuperäisen lukeman tarkistaminen, oliko 0."

Verkostopäällikkö vastauksissaan, liite 5 ja liite 7, todennut mm, että: 

-          vesimittarin tarkistamisessa noudatetaan Porin Veden hinnastoa, mikäli virhenäyttämä on pienempi kuin 5 % tarkistamisen kustannus asiakkaalle on 233,80€.

-        Asiakkaalle on lähetty kopiot lähetetyistä laskuista

-         Asiakkaalle on lähetetty mittalaitteen vaihtoilmoitus, josta selviää mittarilukema mittarin asentamishetkellä

-         Asiakkaalle on kerrottu, että lukemailmoituksen jälkeen seuraa tasauslasku, jossa arviolaskutettu ja todellisen kulutuksen mukainen laskutus tasataan.Asiakas ei ole reklamoinut tasauslaskun puuttumista.

Lisäksi verkostopäällikkö on ilmoittanut että, laskussa ei ole virhettä eikä laskun kohtuullistamiseen ole mitään pätevää perustetta.

 

Perusteita jo aiemmin annettuihin vastauksiin sekä 8.3.2023 jätettyyn selvityspyyntöön annettavaan vastaukseen

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdossa, Porin Veden hallitus 10.10.2001, on tässä esiettäviä reklamaatioasiaan kiinteästi liittyviä kohtia.

Kohta 5.1  2mom: Asiakkaan tulee seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Asiakkaan tulee olla riittävästi selvillä kiinteistöltä viemäriin johdettavien viemärivesien määrästä ja ilmoitettava laitokselle sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat viemärivesien määrään.

Kohta 5.4  2 mom: Asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa tai luennasta erikseen sovittu laitoksen kanssa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palvelumaksuhinnaston mukainen korvaus suorittamastaan luennasta.

Kohta 5.8: Laitos tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein. Lisäksi laitos tarkistaa vesimittarin asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaalla on oikeus olla läsnä tarkistuksessa. Toimenpiteestä tehdään pöytäkirja. Jos asiakkaan tilaamassa tarkistuksessa vesimittarin todetaan kohdassa 5.7 tarkoitettujen määräyksen mukaisesti oikein, laitos veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan tarkistusmaksun. Muussa tapauksessa tarkistuskulut maksaa laitos.

Kohta 6.1  mom 3 ja 4: Laitos laskuttaa asiakasta vähintään kerran vuodessa. Laitos on oikeutettu laskuttamaan käyttömaksut vesimittarin luennan perusteella edellisiin laskutuskausiin tai arviointiin perustuvina erinä, jolloin lopullinen maksu määrätään mittarin luennassa todetun tai laitoksen pyynnöstä tapahtuneen, asiakkaan suorittaman mittarinluennan mukaisen todellisen kulutuksen perusteella.

Laitos hyvittää asiakkaalle liikaa maksetun ja lisäveloittaa puuttuvan määrän. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei suoriteta korkoa. Mikäli hyvitettävä tai veloitettava määrä on vähäinen, laitos voi periä sen seuraavassa laskussa.

Porin Vesi ei ole vastaanottanut muuta lukemailmoitusta kuin 13.7.2022 päivätty ilmoitus, jossa mittarilukema on 735. Toinen lukema on mittarin asennuksessa 5.8.2018 todettu 0. On ilmeistä, että asiakas ei ole lähettänyt muita mittarilukemailmoituksia kuin em. 13.7.2022 päivätyn ilmoituksen.

Vesimittarilukeman voi ilmoittaa laitokselle pyydettäessä, tai milloin tahansa muulloin. Vedenkäytössä tapahtuneet muutokset tulee myös ilmoittaa laitokselle arviolaskutusta varten. Vesimittarilukeman voi ilmoittaa:

- puhelimitse,

- kirjeitse,

- sähköpostilla tai

- syöttämällä lukema Porin Veden internet-sivuilla olevaan vesitiliin.

Lukemailmoituksen perilletulon voi varmistaa helposti puhelimitse tai sähköpostitse. Lukemailmoituksen tekeminen on asiakkaan vastuulla. Laitos suorittaa tasauslaskutuksen asiakkaan lukemailmoituksen perusteella.

Laitoksella on oikeus laskuttaa käyttömaksut edellisiltä laskutuskausilta vesimittarin luennan perusteella. Luenta on tapahtunut 13.7.2022. Tästä luennasta on lähetetty 10.8.2022 päivätty tasauslasku, joten saatava ei ole vanhentunut.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta antaa valtakirjalla toimivalle henkilölle asiakkaan​​ puolesta tekemään selvityspyyntöön sekä siinä esitettyihin vaatimuksiin asiakohdassa kuvatun vastauksen. Lisäksi johtokunta toteaa, että asiakkaalle lähetetty lasku nro 20220778,10.8.2022, on Porin Veden toimitusehtojen mukainen ja laillinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Markku Harju, verkostopäällikkö, markku.harju@pori.fi

Perustelut

Asiakkaan myöntämällä valtakirjalla toimiva asianhoitaja on lähettänyt oikaisuvaatimuksen Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan päätökseen §17, 29.3.2023 Selvityspyyntö Porin Veden laskuun -asiassa. Asian aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.

Liitteenä on lähetetty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on toimitettu ennen valitusajan umpeutumista, joten se voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksessa asiakas vaatii johtokunnan päätöksen § 17, 29.3.2023 oikaisemiseksi:

- asiakkaan vesimittarin tarkistuksen laitoksen kustannuksella ja

- laskun 20220778 euromäärän kohtuullistamista.

Sen lisäksi, mitä Porin Veden johtokunnan päätös §17, 29.3.2023 on sisältänyt, voidaan todeta, että:

- Kaikki marraskuusta 2020 alkaen käytössä olleen laskutusjärjestelmän aikana toimitetut itseluentakortit on käyty läpi. Asiakkaan luentakorttia ei varmasti ole vuonna 2021 Porin Vedelle toimitettujen itseluentakorttien joukossa. Tilanne on ollut sama vuosina 2019 ja 2020. Muussa tapauksessa asiakkaalle olisi tuolloin lähetetty vuosittainen tasauslasku. Vuoden 2022 itseluentakorteista asiakkaan kortti löytyy. Sen perusteella asiakkaalle on lähetetty tasauslasku nro 20220778, 10.8.2022. Tämä saatava ei ole yli kolme vuotta vanha. Mitään perustetta laskun 20220778 kohtuullistamiseen ei ole. 

- Kukaan Porin Veden laskutuksen työntekijöistä ei ole kertonut asiakkaalle, että Porin Vesi lähettää aina muistutuksen puuttuvista itseluentakorteista. 

- Porin Veden vesimittarit tarkistetaan mittarin vaihdon yhteydessä. Tämän lisäksi asiakas voi erikseen kustannuksellaan tilata vesimittarin tarkistuksen, jolloin vesimittarin tarkistamisessa noudatetaan Porin Veden hinnastoa. Tarkistuksesta kirjoitetaan lasku, mikäli mittarin virhenäyttämä on vähemmän kuin ± 5 %. Tarkistamisesta ei laskuteta, mikäli vesimittarin virhenäyttämä on suurempi kuin ± 5 %. Asiakas ei ole tilannut vesimittarin tarkistusta.

 

  

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen asiakohdassa esitetyin perustein. Porin Vesi, liikelaitoksen kannanotto oikaisuvaatimukseen ei merkitse asian sitovaa ratkaisua. Oikaisuvaatimuksen tekijä voi niin halutessaan saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asiakas, asiakkaan asianhoitaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
•    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
•    kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

 Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:              PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:            Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:    turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:           029 56 42414
Puhelinnumero:        029 56 42400

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta. 

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:          (02) 634 9417
Puhelinnumero:       (02) 623 4470
Vaihde                     (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai               10 - 16
tiistai-torstai              8 - 16
perjantai                   8 - 15


Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.