Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Ahlaisten vesijohtoveden tutkiminen, valtuustoaloite, valtuutetut Viliina Välimäki ja Heidi Sakari, Porin Vesi, liikelaitoksen lausunto

PRIDno-2022-1955

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Viliina Välimäki ja Heidi Sakari jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

” Ahlaisten vesijohtoveden tutkiminen

Ahlaisten alueen vesijohtovesi on tullut aiemmin Ahlaisten omalta pohjavedenottamolta.

Veden laatu on ollut tällöin oikein hyvä, eikä maku- tai hajuhaittoja ole ilmennyt.

Viime elokuussa 2021 Porin Vesi alkoi toimittamaan alueelle tekopohjavettä uutta varta vasten rakennettua linjastoa pitkin. Vaihdoksen myötä vesi on alkanut haista ja maistua asukkaiden kuvausten mukaan mm. tunkkaiselta, sammaleiselta ja maalta. Haju ja maku ovat voimakkaita, eivätkä hälvene vettä juoksuttamalla. Aikaa vaihdoksesta on kulunut kuitenkin jo yli puoli vuotta. Asukkaiden kertoman mukaan haju mm. tarttuu pyykkeihin.

Vettä on tutkittu näyttein ja se ilmeisesti täyttää talousveden vaatimukset. Haitat ovat kuitenkin varsin ikäviä ja koskettavat laajalla alueella asuvia ihmisiä. Ongelma on heille todellinen, kohtuuton ja valitettavasti jo arkipäivää.

Esitämme, että veden laatua tutkitaan uudelleen ja selvitetään, että mistä veteen tarttuvat haju- ja makumuutokset kyseisellä alueella johtuvat. Esitämme myös, että jos syytä ei löydy tai sille ei kyetä mitään tekemään, vettä aletaan juoksuttaa jälleen Ahlaisten omalta pohjavedenottamolta.

Viliina Välimäki (kok)

Heidi Sakari (ps)”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi
  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus (11.4.2022, §58) on pyytänyt 31.8.2022 mennessä Porin Vesi liikelaitoksen johtokunnalta lausuntoa Viliina Välimäen ja Heidi Sakarin valtuustoaloitteeseen, joka koskee Ahlaisten vesijohtoveden tutkimista. Aloitteessa esitetään, että veden laatua tutkitaan uudelleen ja selvitetään, että mistä veteen tarttuvat haju- ja makumuutokset kyseisellä alueella johtuvat. Lisäksi esitetään, että jos syytä ei löydy tai sille ei kyetä mitään tekemään, vettä aletaan juoksuttaa jälleen Ahlaisten omalta pohjavedenottamolta. Valtuustoaloitteen tarkempi sisältö ja asian aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Porin Vesi on tehnyt vuosina 2019-2021 Luotsinmäen ja Ahlaisten välille siirtovesijohto- ja siirtoviemäriyhteyden. Tehdyn investoinnin myötä vanha huonokuntoinen Ahlaisten jätevedenpuhdistamo voitiin poistaa. Lisäksi Ahlaisten talousvesihuollon hoitamista varten saatiin yhden sijaan kaksi mahdollista talousvesilähdettä: tekopohjavesilaitos ja Ahlaisten pohjavedenottamo. Vesijohtoinvestoinnin arvo oli noin 506.000 euroa.

Porin Vesi on johtanut Ahlaisten kaupunginosaan samaa tekopohjavettä kuin muuallekin Poriin, Laviaa lukuun ottamatta, yhtäjaksoisesti 14.2.2022 alkaen. Ratkaisu perustuu Porin Veden operatiivisen henkilöstön kokonaisnäkemykseen vesihuollon parhaasta asiakasturvallisuudesta sekä tehokkaasta ja oikein resurssoidusta vesihuollon hoitamisesta. Noin puolet yhden henkilön kokonaistyöpanoksesta on voitu tehdyillä ratkaisuilla siirtää koko Porin Veden asiakaskuntaa hyödyttäväksi pelkän Ahlaisten alueen hoitamisen sijaan.

Talousveden laatua valvotaan laitoksilla ja vesijohtoverkostossa säännöllisesti Porin talousveden valvontatutkimussuunnitelman 2022-2026 mukaisesti. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä veden laadun valvonnasta vastaavan kaupungin terveysviranomaisen kanssa.

Talousveden laatua säätelee EU:n juomavesidirektiivi ja suomalainen talousvesiasetus. Ahlaisten talousvettä on tarkkailtu vuoden 2022 aikana tihennetysti, selvästi enemmän kuin valvontatutkimusohjelman mukaan pitäisi. Vesinäytteet on ottanut näytteenottosertifikaatin omaava henkilö. Näytteet on tutkittu akkreditoituja analyysimenetelmiä käyttävässä arvostetussa KVVY Tutkimus Oy:n vesilaboratoriossa Tampereella. Viimeisimmät tutkimustulokset 14.3.2022, 1.4.2022, 8.4.2022, 22.4.2022 , 6.5.2022, 16.5.2022  ja 17.5.2022 ovat liitteinä.  Kaikki näiden vesitutkimusten tulokset osoittavat, että vesi on ollut lainsäädännön vaatimusten mukaista.

THL:n mukaan suurin osa Suomen vesiepidemioista johtuu siitä, että mikrobiologisesti saastunutta pohjavettä käytetään talousvetenä. Suurin osa vesiepidemioista on esiintynyt pienillä, miehittämättömillä alle 500 käyttäjää palvelevilla vedenottamoilla. Ahlaisissa on pieni pohjavedenottamo ja noin 400 talousvettä käyttävää henkilöä. 

Porin Vesi ja kaupungin terveydensuojeluviranomainen laativat vuonna 2021 yhteisesti Maailman terveysjärjestön (WHO) mallin mukaisen Water Safety Plan (WSP) -arvioinnin koko vedentuotanto- ja jakeluketjulle. Arviointi tehtiin talousveden laatua uhkaavien vaarojen tunnistamiseksi, riskien arvioimiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi. Ahlaisten pohjavedenottamo ja sen läheinen pohjavesialue nousivat arvioinnissa suurehkolle riskitasolle. Ahlaisissa pohjavesi otetaan sorakuopasta ohuen maakerroksen alta vilkkaan tien läheisyydestä. Ottamon lähialueelta löytyy mm. hautausmaa ja öljysäiliöitä. Liitteenä on yksityiskohtainen luettelo Ahlaisten pohjavedenottoa kohdistuvista riskeistä. Luettelo on julkisuuslain 24 §:n mukaisesti salassa pidettävä.

Vesihuoltolaitos vastaa veden laadusta asiakkaan liittymispisteeseen saakka. Ahlaisten alueella on kaksi vesiosuuskuntaa, joilla on pitkät vesijohtoverkostot. Liitteenä on vesijohtokartta, josta ilmenee Ahlaisten alueen vesijohtoverkot omistajineen. Kartta on julkisuuslain 24 §:n mukaisesti salassa pidettävä. Porin Vesi ei voi vastata veden laadun mahdollisesta muuttumisesta osuuskuntien putkistoissa, koska ei omista tai hoida sitä. Oman verkostonsa osalta Porin Vesi vastaa veden laadusta. Yleensä vähäinen vedenkäyttö ja veden pitkä viipymä verkostossa heikentävät talousveden laatua. Laatu paranee vettä juoksuttamalla.

Ahlaisiin johdettava talousvesi on ollut Porin tarkimmin valvottua koko kevättalven ja kevään 2022 ajan. Maku- tai hajupoikkeamia ei Porin Veden vesijohtoverkostosta otettujen vesinäytteiden analyysitulosten perusteella ole ollut lainkaan. Valtuustoaloitteessa esitetty veden laduun lisäselvittely ei tuo asiaan uutta tietoa.

Ahlaisten vedenjakelu on edellä esitetyistä syistä perusteltua pitää tapahtuvana jatkuvasti (24/7/365) miehitetyltä ja valvotulta tekopohjavesilaitokselta. Ahlaisten pohjavedenottamo toimii edelleen varavesilaitoksena, josta ei normaalitilanteessa johdeta vettä vesijohtoverkostoon. Laitosta kuitenkin koekäytetään säännöllisesti. Se otetaan tuotannolliseen käyttöön, mikäli jakeluteknisesti esim. vesijohtovuovuodon vuoksi on tarpeen tai talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisten vesinäytteiden tulosten perusteella on aiheellista.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta päättää antaa asiasta edellä esitetyn lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Oheismateriaali