Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Eurajoen jätevesisopimuksen irtisanominen

PRIDno-2022-2314

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eurajoen kunnan välillä on 14.2.2008 solmittu sopimus Luvian alueen jätevesien johtamisesta Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolle puhdistettaviksi. Sopimusta on täydennetty 10.11.2010 ja 17.6.2016 päivätyillä lisäsopimuksilla. Sopimukset ovat liitteinä.

Luotsinmäen keskuspuhdistamon käyttökustannukset ovat nousemassa merkittävästi johtuen puhdistamolietteen käsittelyn ja loppusijoituksen hoitamiseksi tehdystä välttämättömästä palvelusopimuksesta. Tämän palvelusopimuksen perusteella palvelusopimuskumppani on rakentanut biokaasulaitoksen keskuspuhdistamon yhteyteen. Eurajoen kunta ei ole toistaiseksi ollut halukas osallistumaan yksikköhintansa korottamisella huomattavasta prosessimuutoksesta aiheutuvaan keskuspuhdistamon käyttökustannusten nousuun.

Eurajoen kunnan jätevesisopimus on Porin Vedelle selvästi alikatteinen vuodesta 2022 alkaen. Vesihuoltolaitoksen maksujen yleisistä periaatteista säädetään vesihuoltolain 18 §:ssä. Vesihuoltolaitoksen maksut eivät saa olla alikatteisia, ja niiden tulee kattaa aiheuttamisperiaate. 

Porin Vesi, liikelaitos on käynyt Eurajoen kunnan kanssa pitkän neuvottelusarjan sopimuksen päivittämiseksi nykytilannetta vastaavaksi. Viimeiset neuvottelut on käyty: 28.4.2020, 8.6.2020, 27.8.2020, 28.1.2022 ja 5.4.2022. Seuraava neuvottelu pidetään 30.5.2022. Neuvotteluissa ei ole vielä päästy tulokseen.

Jätevesisopimus on voimassa 15 vuotta siitä päivästä lähtien, jolloin Luvian alueen jätevesien johtaminen Poriin alkoi eli 1.7.2010 ja sen jälkeen toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kolmen (3) vuoden irtisanomisajalla. Sopimus on edellä kerrotusta syystä ja pitkästä irtisanomisajasta johtuen syytä irtisanoa päättymään 2.7.2025 alkaen, vaikka neuvottelut ovatkin kesken. Tällöin on noudatettu 15 vuoden sopimusaikaa, ja kolmen vuoden irtisanomisaika täyttyy. Näin myös Eurajoen kunnalla on aikataulullisesti mahdollisuus järjestää Luvian jätevesihuolto muulla haluamallaan tavalla, mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen.

Porin Vesi, liikelaitos on esittänyt 28.1.2022 pidetyssä neuvottelussa Eurajoen kunnalle uudeksi sopimukseksi liitteenä olevan sopimusluonnoksen 28.1.2022 mukaista sopimusta. Tämän sopimuksen mukaisin ehdoin Porin Vesi, liikelaitos on valmis ottamaan vastaan Eurajoen kunnan Luvian alueen jätevedet Luotsinmäen keskuspuhdistamolle sopimuksen päättymisen 2.7.2025 jälkeen korkeintaan siihen saakka, kunnes Eurajoki on saanut järjestettyä Luvian jätevesihuollon muulla tavalla.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitos irtisanoo Porin Vesi, liikelaitoksen ja Eurajoen kunnan välisen Luvian alueen jätevesien johtamista ja puhdistamista Porin Veden Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolla koskevan sopimuksen 2.7.2008 ja sopimukseen tehdyt lisäykset: sopimuksen muutos 10.11.2010 ja jätevesisopimuksen täydennys 17.6.2016 siten, että sopimus päättyy viidentoista (15) vuoden sopimusjakson tullessa täyteen. Sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 1.7.2025.

Porin Vesi, liikelaitos on valmis ottamaan vastaan Eurajoen kunnan Luvian alueen jätevedet sopimuksen päättymisen jälkeen 2.7.2025 alkaen liitteenä olevan sopimusluonnoksen 28.1.2022 mukaisin ehdoin korkeintaan siihen saakka, kunnes meneillään olevien neuvotteluiden tuloksena on solmittu uusi jätevesisopimus tai Eurajoen kunta on saanut järjestettyä jätevesihuoltonsa muulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eurajoen kunta

Liitteet

Oheismateriaali