Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vaaralliset ja haitalliset aineet, keskuspuhdistamon vuosiraportti 2023

PRIDno-2024-1052

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon toiminnan käyttö- ja päästötarkkailua on päivitetty 21.8.2023 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiasta antamien määräysten mukaisesti. Johtokunta käsitteli puhdistamon toimintaraportin 2023 §4, 30.1.2024.Uusitussa käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelmassa on lisäyksenä aiempaan tarkkailuohjelma mahdollisten vaarallisten ja haitallisten aineiden toteamiseksi.

Tarkkailuun on sisällytetty soveltuvin osin ympäristönsuojeluasetuksen liitteen 1 aineet, joiden päästöt vesiin tai yleiseen viemäriin ovat ympäristöluvanvaraisia ja liitteen 2 aineet eli tärkeimmät pilaantumista aiheuttavat aineet päästöjen raja-arvoja asetettaessa. Vesistöön johdettava vesi ei saa sisältää valtioneuvoston vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista antaman asetuksen 1022/2006 (myöhemmin VNA 1022/2006) liitteessä 1 A tarkoitettuja aineita eikä liitteessä 1 C ja 1 D tarkoitettuja vesiympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka voivat johtaa ympäristölaatunormin ylittymiseen pintavedessä tai kalastossa.

Haitta-aineiden osalta VNA 1022/2006:n liitteen 1A mukaisia aineita, joita ei saa päästää viemäriin, ei todettu lähtevässä vedessä. Tulevassa vedessä todettiin kahta liitteen 1A mukaista ainetta, kloroformia ja pentakloorimetaania.

Lähtevässä jätevedessä todettiin kahta VNA 1022/2006 liitteen 1C2 mukaista ainetta, diuronia ja terbutryyniä (torjunta-aineet), jotka eivät ylittäneet raja-arvoa AA-EQS. Lähtevässä jätevedessä ei todettu liitteen 1C2 mukaisia PAH-yhdisteitä, alkyylifenoleja ja niiden etyksolaatteja, VOC-yhdisteitä, fenolisia yhdisteitä, ftalaatteja, tinayhdisteitä ja PFAS-yhdisteitä.

VNA 1022/2006 liitteessä 1D tarkoitettuja yhdisteitä ei todettu lähtevässä jätevedessä.

Kertaluontoisesti vuonna 2023 tutkituista aineista lähtevässä jätevedessä todettiin vain kolmea yhdistettä (PFAS-yhdistettä), mutta näille ei ole annettu laadullisia raja-arvoja. Tutkitut yhdisteet olivat PFAS, kloorialkaanit, tribenuroni-metyyli, etyleenitiourea, palontorjunta-aineet, tiatsolit, dioksiinit ja furaanit.

Jäteveden raskasmetallien osalta asetuksen 116/2006/EY liitteen II epäpuhtaudet veteen sallittu kynnysarvo ylittyi nikkelin ja sinkin osalta. VNA1022/2006:n mukaisesti lähtevässä jätevedessä tarkasteltuna nikkelipitoisuus ylitti raja-arvon AA-EQS.

Puhdistamolietteen pitoisuuksia vertailtiin Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 24/11. Vuosikeskiarvoina tarkasteltuna puhdistamolietteen pitoisuudet eivät ylittäneet asetuksen 24/11 raja-arvoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.