Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Asiakastyytyväisyystutkimus 2023

PRIDno-2023-3118

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi oli mukana Taloustutkimus Oy:n vesihuoltolaitosten asiakastyytyväisyystutkimuksessa, joka toteutettiin kesällä 2023. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna 200 Porin Veden asiakkaalle. Tutkimusta on tehty samassa muodossa jo useina vuosina, joten vertailuja voi tehdä toisaalta oman laitoksen toimintojen kehityksestä ja toisaalta oman laitoksen toimintojen arvoista suhteessa muihin tutkimukseen osallistuneisiin vesihuoltolaitoksiin. Tutkimuksessa mukana olevien vesihuoltolaitosten joukko vaihtelee vuosittain, mutta vastausten keskiarvot eri kysymyksiin pysyvät suhteellisen vakaina. Tällä kertaa mukana oli yhdeksän vesihuoltolaitosta, joista monet ovat Porin Veden kanssa samaa kokoluokkaa. Porin Vedessä tutkimus on toteutettu viimeksi vuosina 2019 ja 2021.

Liitteenä on yhteenveto Porin Veden vuoden 2023 tutkimuksen tuloksista. Yhteenvedosta ilmenee Porin Veden tulosten vertailut muiden laitosten tuloksiin ja Porin Veden omat tulokset vuosilta 2019, 2021 ja 2023. Arvosteluasteikko on 4-10. Porin Veden saamista vastauksista koottu keskiarvo veden laatukysymyksissä on 9,02, veden jakelun kysymyksissä 9,13, palvelua koskevissa kysymyksissä 8,51 ja viestintää koskevissa kysymyksissä 8,13.  Kokonaisindeksi on 8,67 (v. 2021 8,64 ja v, 2019 8,65)  Verrattuna muihin mukana olleisiin laitoksiin Porin Veden arvot ovat lähellä keskimääräistä. Eniten parannusta on tapahtunut veden jakelun toimivuudessa. Tutkimuksen mukaan laatu- ja hintaviestintää sekä tiedon löydettävyyttä www-sivuilta voidaan pitää kehittämiskohteina.  Porin Vesi onkin jo ryhtynyt toimenpiteisiin viestinnän edelleen kehittämiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.