Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tyvijärven osan ruoppaus ja urakoitsijan valinta / valitus Turun hallinto-oikeudelle, hallinto-oikeuden päätös 10.3.2022

PRIDno-2020-6276

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Vesirakennus Ojanen Oy on jättänyt 3.12.2020 päivätyn Tyvijärven osan ruoppauksen urakoitsijan valintaa koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen. Yhtiö vaatii tarjouskilpailun voittaneen (PRIDno-2020-6276, 1.12.2020) S-H Service Oy:n tarjouksen hylkäämistä ja valitsemaan urakoitsijaksi Vesirakennus Ojanen Oy:n.

Kysymyksessä on lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista mukaisesta kynnysarvon alittavasta hankinnasta. Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, hankintaoikaisua lukuun ottamatta. 

Vesirakennus Ojanen Oy perustelee vaatimustaan sillä, että S-H Service Oy:n tarjouksessa ei ole ainuttakaan tarjouspyynnössä esitetyn vaatimuksen mukaista referenssiä vastaavanlaisista töistä. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

S-H Service Oy:n tarjouksessa olevan kaupparekisteriotteen mukaan tarjouspyynnön kohteena oleva ruoppaustoiminta on yhtiön toimialaa. Tarjous on tarjouspyynnön mukaiselle tarjouslomakkeella annettu ja referenssilistoja lukuun ottamatta tarjouspyynnön mukainen. S-H Service Oy:n tarjoushinta on tarjouksista selvästi halvin. Valintakriteeriksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta.

Urakka on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa yksityiskohtaisesti. Tarjoajat ovat tarjouksellaan antaessaan sitoutuneet suorittamaan urakan tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. S-H Service Oy on tutustunut urakkakohteeseen. Tutustumiskäynnillä ei ilmennyt asioita, jotka antaisivat olettaa tarjoajan olevan asiantuntematon. Referenssilistojen puuttuminen tarjouksesta on kokonaisuus huomioiden vähäinen puute.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Porin Vesi, liikelaitos hylkää Vesirakennus Ojanen Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen 3.12.2020 edellä esitetyin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi
Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Turun hallinto-oikeus on kirjeellään 22.1.2021 pyytänyt Porin kaupunginhallitukselta lausuntoa ruoppausurakoitsijan valintaa Tyvijärven osan ruoppaukseen koskevan oikaisuvaatimuksen hylkäyspäätöksestä (Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta PRIDno- 2020-6276) tehtyyn kunnallisvalitukseen. Valituksen on tehnyt Vesirakennus Ojanen Oy. Hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitusta hankkimaan Porin Veden johtokunnan lausunnon, jossa viranomainen antaa selostuksen asiassa, vastaa valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausuu esitetystä selvityksestä.

Porin Veden johtokunta lausuu kunnallisvalituksen johdosta seuraavaa:

Tyvijärven osan ruoppauksen tarve perustuu liitteenä olevaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 201-2019, jossa Porin Vesi on velvoitettu ruoppaamaan määrätty pienehkö osa Tyvijärven pohjasedimentistä.

Porin Veden Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen raakavedenottovesistönä toimivan Tyvijärven osan ruoppauksessa on kysymyksessä lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista mukaisesta kynnysarvon alittava hankinta. Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, hankintaoikaisua lukuun ottamatta. 

Valittaja Vesirakennus Ojanen Oy vertaa valituksessaan Porin teknisen toimen hankintapäätöstä Huvilajuovan kunnossapitoruoppauksesta Porin Veden tekemään hankintapäätökseen. Teknisen toimen hankintapäätöksen tapauksessa kyseessä oli kansallisen / Eu-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankkeen suuruuden ja kohteen aiheuttamat oikeudelliset lähtökohdat näiden hankintojen toteuttamiselle olivat erilaiset. Niitä ei voi siten suoraan keskenään verrata.

Porin Veden johtokunta toistaa hankintaoikaisuvaatimuksen hylkäyspäätöksessään PRIDno -2020-6276 esittämänsä perustelut. Lisäksi johtokunta toteaa, että:

Porin Veden urakkatarjouspyynnössä 13.10.2020 tarjouksen antamisesta on vaadittu seuraavaa: "Tarjous Kuvattu koko urakka tulee antaa liitteenä olevalla tarjouslomakkeella täyttämällä kaikki siinä olevat kohdat.". Vesirakennus Ojanen Oy ei ole antanut tarjoustaan tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisesti tarjouspyynnön liitteenä olleelle lomakkeelle. Yhtiön tarjouksesta puuttuu lisäksi kokonaan tärkeä "mahdolliset muutos- ja lisätöiden hinnoittelu"-taulukko mukaan lukien olennainen yksikköhinta kuivatun lietteen poiskuljetukselle. Vesirakennus Ojanen Oy:n tarjous on liitteenä.

Vertailtaessa S-H Service Oy:n ja Vesirakennus Ojanen Oy:n tarjouksia voidaan todeta, että Vesirakennus Ojanen Oy:n tarjous on hinnan antamisen osalta puutteellinen ja että S-H Service Oy:n on tarjous on kokonaan tarjouspyynnön mukainen sisältäen kaikki urakan osa-alueet. Vesirakennus Ojanen Oy:n tarjouksen puutteellisuus on merkityksellisempi kuin S-H Service Oy:n tarjouksen referenssilistauksen puute.

S-H Service Oy:n tarjoushinta on tarjouksista selvästi halvin, kuten liitteenä olevasta tarjousten vertailuliitteestä voi todeta. Valintakriteeriksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta. Urakka on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa yksityiskohtaisesti. Tarjoajat ovat tarjouksellaan antaessaan sitoutuneet suorittamaan urakan tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. S-H Service Oy on tutustunut urakkakohteeseen. Tutustumiskäynnillä ei ilmennyt asioita, jotka antaisivat olettaa tarjoajan olevan asiantuntematon.

Porin Vesi on aikataulusyistä solminut urakkakilpailun voittaneet S-H Sevice Oy:n kanssa urakkaa koskevan pienurakkasopimuksen 11.1.2021. Sopimuslomake on liitteenä. Urakka on ollut tarpeen käynnistää, koska geotuubit sijoitetaan normaalisti viljelyskäytössä oleville pelloille, joiden viljely geotuubien sijoitusaikana on mahdotonta. Pellot ovat Porin kaupungin yksityiselle viljelijälle vuokraamia. Kesien 2021 ja 2022 viljely- ja maataloustukisuunnitelmien vuoksi oli nopeasti saatava varmuus peltojen käytöstä urakan tarpeisiin 16.8.2021 alkaen.

Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta Porin Vesi tarkisti S-H Service Oy:n urakoitsijan vastaavan työnjohtajan referenssit. Ne ovat liitteenä.  

Kaiken edellä olevan perusteella Porin Veden johtokunta toteaa, että Vesirakennus Ojanen Oy:n kunnallisvalituksessaan esittämät vaatimukset S-H Service Oy:n tarjouksen hylkäämisestä ja Vesirakennus Ojasen valinnasta urakoitsijaksi tulisi hylätä. 

Mikäli hallinto-oikeus kuitenkin päätyy toiseen ratkaisuun asiassa Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta toteaa Porin Vesi, liikelaitoksen tehneen edellä kuvatuin perustein Tyvijärven ruoppauksesta voimassa oleva pienurakkasopimuksen S-H Service Oy:n kanssa. Asia on syytä huomioida hallinto-oikeuden päätöksenteossa. 

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta antaa Vesirakennus Ojanen Oy:n Turun hallinto-oikeudelle tekemään Tyvijärven osan ruoppausurakoitsijan valintaa koskevaan kunnallisvalitukseen yllä esitetyn lausunnon. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen, johtaja on 1.12.2020 valinnut Tyvijärven osan ruoppauksen urakoitsijaksi S-H Service Oy:n. Vesirakennus Ojanen Oy teki 3.12.2020 ko. päätöstä koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen, jonka liikelaitoksen johtokunta hylkäsi 16.12.2020. Vesirakennus Ojanen Oy valitti asiassa Turun hallinto-oikeudelle.

Kysymyksessä on ns. erityisalojen hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavasta hankinnasta. Näihin kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia lukuun ottamatta hankintaoikaisua ja tällöin myös hankintaoikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä valitetaan hallinto-oikeudelle.

Porin kaupungin hankintapalvelujen seudullisen yhteistoiminta-alueen hankintaohjeiden 2. luvun mukaan ohje ei koske Porin Veden hankintoja niiltä osin kuin kyse on vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain mukaista toimintaa varten tehdyista hankinnoista.

Hankinnan kohteena oleva ruoppaus perustuu Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen 201-2019, jolla Porin Vesi on velvoitettu ruoppaamaan määrätty pienehkö osa Tyvijärven pohjasedimentistä.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta on antanut lausuntonsa asiassa 3.3.2021. Lausunto on luettavissa historiatiedoissa kuten myös johtokunnan hankintaoikaisuvaatimuksen käsittely 16.12.2020.

Turun hallinto-oikeus on pidentänyt vastaamiselle asetettua määräaikaa päättyväksi 19.3.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle Vesirakennus Ojanen Oy:n valituksen johdosta Tyvijärven osan ruoppauksen urakoitsijan valintaa koskevassa asiassa Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan lausunnon mukaisen selityksen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi
  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Turun hallinto-oikeudelta on saapunut päätös Dnro 20021/03.04.04.04.10/2021, 10.03.2022, Tyvijärveen kohdistuvan ruoppauksen urakoitsijan valintaa 1.12.2020 koskevaan Vesirakennus Ojanen Oy:n tekemään valitukseen. Päätös on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään hallinto-oikeuden päätös Dnro 20021/03.04.04.04.10/2021, 10.03.2022 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus