Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Selvityspyyntö Porin Veden laskuun

PRIDno-2023-930

Valmistelija

  • Markku Harju, verkostopäällikkö, markku.harju@pori.fi

Perustelut

Valtakirjalla toimiva henkilö on asiakkaan valtuuttamana (liite 1) jättänyt selvityspyynnön, päiväys 8.3.2023, (liite 2) Porin Veden laskusta 20220778 (liite 3). Lasku koskee kiinteistöä, jonka vesisopimuksen haltijana asiakas on. Asiakas on allekirjoittanut vettä koskevan käyttösopimuksen 26.11.2017, jonka liitteenä on Porin Veden yleiset toimitusehdot.

Selvityspyyntö koskee tasauslaskua ajalta 6.3.2018 – 13.7.2022. Selvityspyynnössä vaaditaan:

”1.Porin Veden tulee selvittää, miksi se ei ole saanut vuosittain ilmoitettuja vesimittarin lukemia (ainoastaan lukemailmoituksen 13.7.2022) ja miten on kirjattu kuluttajalle lähetetyt muistutukset puuttuvista lukemailmoituksista.

2. Porin Veden tulee laitoksen kustannuksella suorittaa asiakkaan vesimittarin toiminnan tarkistus.

3. Kyseisen laskun euromäärä tulee kohtuullistaa, sillä yli kolme vuotta vanhaa saatavaa ei tule periä (laskuun sisältyy yli kolme vuotta vanhaa saatavaa).”

Ennen selvityspyynnön tekemistä asiakas on jättänyt selvityspyynnön 14.10.2022 (liite 4). Tähän selvityspyyntöön verkostopäällikkö on vastannut sähköpostitse 22.11.2022 (liite 5). Edelleen  asiakas on lähettänyt vastineen 16.1.2023 (liite 6) ja reklamaation 14.2.2023 (liite 7) verkostopäällikön vastaukseen. Verkostopäällikkö on vastannut 1.3.2023 (liite 8) asiakkaan 16.1.2023 jättämään vastineeseen.

Edellä mainitussa a) selvityspyynnössä (liite 4) ja b) vastineessa (liite 6) esitetyt vaatimukset ovat pääosin 8.3.2023 jätetyn selvityspyynnön kaltaisia. Selvityspyynnössä (liite 4) on myös pyydetty:

"-          selvitys minulle lähettämistänne mittarilukemamuistutuksista

 -          lista teille maksamistani laskuista ja palautuksistanne koko sopimuskaudesta

 -          vesimittarin toiminnan tarkistaminen kustannuksellanne

 -          v. 2018 asennetun vesimittarin alkuperäisen lukeman tarkistaminen, oliko 0."

Verkostopäällikkö vastauksissaan, liite 5 ja liite 7, todennut mm, että: 

-          vesimittarin tarkistamisessa noudatetaan Porin Veden hinnastoa, mikäli virhenäyttämä on pienempi kuin 5 % tarkistamisen kustannus asiakkaalle on 233,80€.

-        Asiakkaalle on lähetty kopiot lähetetyistä laskuista

-         Asiakkaalle on lähetetty mittalaitteen vaihtoilmoitus, josta selviää mittarilukema mittarin asentamishetkellä

-         Asiakkaalle on kerrottu, että lukemailmoituksen jälkeen seuraa tasauslasku, jossa arviolaskutettu ja todellisen kulutuksen mukainen laskutus tasataan.Asiakas ei ole reklamoinut tasauslaskun puuttumista.

Lisäksi verkostopäällikkö on ilmoittanut että, laskussa ei ole virhettä eikä laskun kohtuullistamiseen ole mitään pätevää perustetta.

 

Perusteita jo aiemmin annettuihin vastauksiin sekä 8.3.2023 jätettyyn selvityspyyntöön annettavaan vastaukseen

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdossa, Porin Veden hallitus 10.10.2001, on tässä esiettäviä reklamaatioasiaan kiinteästi liittyviä kohtia.

Kohta 5.1  2mom: Asiakkaan tulee seurata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Asiakkaan tulee olla riittävästi selvillä kiinteistöltä viemäriin johdettavien viemärivesien määrästä ja ilmoitettava laitokselle sellaiset muutokset, jotka vaikuttavat viemärivesien määrään.

Kohta 5.4  2 mom: Asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa tai luennasta erikseen sovittu laitoksen kanssa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palvelumaksuhinnaston mukainen korvaus suorittamastaan luennasta.

Kohta 5.8: Laitos tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein. Lisäksi laitos tarkistaa vesimittarin asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaalla on oikeus olla läsnä tarkistuksessa. Toimenpiteestä tehdään pöytäkirja. Jos asiakkaan tilaamassa tarkistuksessa vesimittarin todetaan kohdassa 5.7 tarkoitettujen määräyksen mukaisesti oikein, laitos veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan tarkistusmaksun. Muussa tapauksessa tarkistuskulut maksaa laitos.

Kohta 6.1  mom 3 ja 4: Laitos laskuttaa asiakasta vähintään kerran vuodessa. Laitos on oikeutettu laskuttamaan käyttömaksut vesimittarin luennan perusteella edellisiin laskutuskausiin tai arviointiin perustuvina erinä, jolloin lopullinen maksu määrätään mittarin luennassa todetun tai laitoksen pyynnöstä tapahtuneen, asiakkaan suorittaman mittarinluennan mukaisen todellisen kulutuksen perusteella.

Laitos hyvittää asiakkaalle liikaa maksetun ja lisäveloittaa puuttuvan määrän. Hyvitykselle tai lisäveloitukselle ei suoriteta korkoa. Mikäli hyvitettävä tai veloitettava määrä on vähäinen, laitos voi periä sen seuraavassa laskussa.

Porin Vesi ei ole vastaanottanut muuta lukemailmoitusta kuin 13.7.2022 päivätty ilmoitus, jossa mittarilukema on 735. Toinen lukema on mittarin asennuksessa 5.8.2018 todettu 0. On ilmeistä, että asiakas ei ole lähettänyt muita mittarilukemailmoituksia kuin em. 13.7.2022 päivätyn ilmoituksen.

Vesimittarilukeman voi ilmoittaa laitokselle pyydettäessä, tai milloin tahansa muulloin. Vedenkäytössä tapahtuneet muutokset tulee myös ilmoittaa laitokselle arviolaskutusta varten. Vesimittarilukeman voi ilmoittaa:

- puhelimitse,

- kirjeitse,

- sähköpostilla tai

- syöttämällä lukema Porin Veden internet-sivuilla olevaan vesitiliin.

Lukemailmoituksen perilletulon voi varmistaa helposti puhelimitse tai sähköpostitse. Lukemailmoituksen tekeminen on asiakkaan vastuulla. Laitos suorittaa tasauslaskutuksen asiakkaan lukemailmoituksen perusteella.

Laitoksella on oikeus laskuttaa käyttömaksut edellisiltä laskutuskausilta vesimittarin luennan perusteella. Luenta on tapahtunut 13.7.2022. Tästä luennasta on lähetetty 10.8.2022 päivätty tasauslasku, joten saatava ei ole vanhentunut.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta antaa valtakirjalla toimivalle henkilölle asiakkaan​​ puolesta tekemään selvityspyyntöön sekä siinä esitettyihin vaatimuksiin asiakohdassa kuvatun vastauksen. Lisäksi johtokunta toteaa, että asiakkaalle lähetetty lasku nro 20220778,10.8.2022, on Porin Veden toimitusehtojen mukainen ja laillinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

 Valtakirjalla toimiva henkilö, asiakas, Porin Vesi, vesilaskutus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.