Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjaus

PRIDno-2023-891

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Lukkarinsannassa sijaitsevan Porin Vesi, liikelaitoksen alavesisäiliön B rakenteet vaativat tehtyjen kuntotutkimusten mukaan merkittäviä korjauksia. Säiliö on rakennettu 1950-luvulla.

Säiliön rakenteita ei ole laajasti aiemmin kunnostettu. Alavesisäiliön korjaukset on suunnitellut Ramboll Finland Oy Porin Veden toimeksiannosta. Toinen Lukkarinsannan alavesisäiliöistä eli alavesisäiliö A on saneerattu vuonna 2023. B-säiliön korjausurakka on tarkoitus toteuttaa tammi-huhtikuussa 2024.

Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt tarjouksia Lukkarinsannan alavesisäiliön B:n korjauksesta edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta avoimella menettelyllä. Kohteeseen tutustuminen paikan päällä oli tarjouspyynnön mukaan pakollista ennen tarjouksen jättämistä. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin tarjouspyynnön mukaisen toteutuksen kokonaishinta. Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme yritystä. Kaikki tarjoajat olivat tutustuneet kohteeseen. Kaikkien yritysten tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko ovat liitteinä. Halvimman tarjouksen jätti Skanska Infra Oy Laitosrakentaminen. Hankittavan urakan arvo on noin 517.000 euroa.

Tarjousvertailu tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 7§:n 2 momentin mukaan julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Asianosaisilla on oikeus saada tieto tarjousvertailun sisällöstä sen jälkeen, kun asiassa on tehty päätös.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Urakoitsijaksi Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjausurakkaan valitaan halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättänyt Skanska Infra Oy Laitosrakentaminen. Urakasta solmitaan urakkasopimus Porin Vesi, liikelaitoksen ja Skanska Infra Oy Laitosrakentaminen välille yhtiön tekemän tarjouksen 11.8.2023 mukaisella hinnalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi

KUNNALLINEN OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen ja kuntalain137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi