Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2026 sekä vuoden 2024 koulutussuunnitelma

PRIDno-2023-1229

Valmistelija

  • Olli Rajala, kehittämispäällikkö, olli.rajala@pori.fi
  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen määrällistä ja laadullista suunnittelua. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävissä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Henkilöstön resursointia suunnitellaan sekä määrällisesti että osaamisen suhteen. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet esitetään koulutussuunnitelmassa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat laaditaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007, 1138/2013, 1472/2016 ja 631/2021).

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2024-2026. Suunnitelma on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön antaman ohjeistuksen mukaisesti ja osin yhteistyössä HR-yksikön kanssa.

Porin Vedessä on pitkäjänteisesti keskitetty toimintoja ja optimoitu työtehtäviä. Henkilöstömäärä on pitkällä ajanjaksolla tarkastellen vähentynyt melko tasaisesti, vaikka samanaikaisesti asiakkaiden vaatimukset ja lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat jatkuvasti kasvaneet.

Tekninen kehitys edellyttää entistä erikoistuneempaa ammattitaitoa vesihuoltoalan työtehtävissä. Valmiita alan osaajia ei ole juurikaan työmarkkinoilla saatavissa. Hakijamäärä Porin Veden avoimiin työtehtäviin on viime vuosina laskenut. Kilpailu osaajista näyttää edelleen kiristyvän. 

Porin Veden vuotuisten henkilötyövuosien, noin 59 kpl/v, ei arvioida merkittävästi muuttuvan suunnittelukaudella 2024-2026. 

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnittelulla edistetään osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin ja työurien pidentymistä. Lisäksi tavoitellaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamista sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.  Koulutussuunnitelma on laadittava vuosittain (kalenterivuodeksi) ja sitä tulee päivittää tarpeen mukaan ajantasaiseksi . Se käsitellään yhteistoimintamenettelyssä (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 1138/2013 sekä laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä 1136/2013).

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen koulutussuunnitelma vuodelle 2024. Suunnitelma on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Koulutussuunnitelmassa on esitetty osaamis- ja koulutustarpeet yleisellä tasolla, koska yksityiskohtaista koulutustarjontaa vuodelle 2024 ei vielä ole.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman vuosille 2024-26 ja koulutussuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.