Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Porin Vesi, liikelaitoksen vuoden 2024 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

PRIDno-2023-2851

Valmistelija

  • Erno Vaurio, taloussuunnittelupäällikkö, erno.vaurio@pori.fi
  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Talousarvioprosessi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 20.6.2023 § 39. 

Johtokunta päättää esityksestä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioksi 2024 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Laaditun aikataulun mukaan kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on loka-marraskuussa ja valtuuston talousarviokokous 11.12.2023. Johtokunta päättää Porin Veden lopullisesta talousarviosta valtuustokäsittelyn jälkeen pidettävässä joulukuun kokouksessaan.

 

Kehys

Kaupunginhallitus vahvisti vuoden 2024 talousarviokehyksen 5.6.2023 § 314. Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitosten osalta.

Kehyksen mukainen kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko vuonna 2024 on 6 % peruspääomasta eli 2,652 milj. €. Tämä on tuloslaskelmaosan sitova erä ja summaltaan sama kuin kuluvana vuonna 2023.

Porin Veden tilikauden ylijäämätavoite 2024 on 2.190 milj. €. Luku on 0,408 milj. € pienempi kuin kuluvana vuonna.

Porin Vettä sitova kaupunginhallituksen päätöksen mukainen investointikehys on 5 milj.€ vuodelle 2024.  Tämä on summaltaan sama kuin kuluvana vuonna.

Kaupunginhallitus edellyttää liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

 

Käyttötalous

Porin Veden vesi- ja viemärilaitospalveluita tuotetaan ja kehitetään edelleen Porin kaupunkistrategian 2030 ohjaamana. Liitteenä on esitys Porin Vesi, liikelaitoksen käyttötalousarviosta vuodelle 2024. Talousarvioesityksen 2024 prosessikuvaus sisältää liikelaitoksen tilannekuvan ja tavoitteiden kuvauksen. 

Porin Veden talousarvioesityksen liiketoiminnan tulo-osuus on arvioitu optimistisen realistisesti. Meno-osuus on tehty tarkasti kustannuspaikoittain ja tileittäin tiukan menokurin periaatetta noudattaen. Käyttötalousarvio on laadittu aiempia vuosia tiiviimmässä keskusteluyhteydessä kaupungin konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikön kanssa.

Porin Veden tulot talousarvioesityksessä 2024 ovat yhteensä 21.635.003 euroa. Tämä on 274.997 euroa vähemmän kuin KH:n talousarviokehyksessä. Menot ovat talousarvioesityksessä 12.655.605 euroa. Tämä on 244.605 euroa enemmän kuin KH:n kehyksessä. Kokonaisuudessaan Porin Veden talousarvioesityksessä 2024 tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.703.062 euroa. Ylijäämäarvio on KH:n talousarviokehyksen ylijäämätavoitetta (2.190.000 euroa) 486.938 euroa pienempi. Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko talousarvioesityksessä 2024 on 2,652 milj. € eli sama kuin KH:n asettamassa kehyksessä vaadittu.

Käyttötalousarvioon sisältyvä vuosivuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle on 1,0 M€. Tällä summalla puhdistamoyhtiö kattaa käyttömenonsa, vuotuiset puhdistamolla tehtävät investoinnit sekä varautuu tuleviin normaaleja vuosi-investointeja suurempiin investointeihin. Vuokra vuonna 2024 on 0,05 M€ pienempi kuin vuonna 2023.

Porin Veden käyttötalous tulee olemaan edelleen hyvin tiukka, mutta talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia vuodelle 2024. Mikäli talousarvion käsittelyssä talousarviokehystä 2024 heikompaa liiketoiminnan ylijäämäarvioita ei hyväksytä, on taksan korotus ainoa vaihtoehto liikeylijäämätavoitteen saavuttamiseksi.

 

Investoinnit

Vuoden 2024 investointeihin esitetään Porin Vettä sitovan raamin mukaisesti on 5 milj.€.  Suunnitellut laajennusinvestoinnit 2024 ovat 0,725 M€,  saneerausinvestoinnit 4,075 M€ ja muut investoinnit 0,2 M€. Liitteinä ovat investointiohjelma vuosille 2024-2026 ja yksityiskohtaisempi investointisuunnitelma vuodelle 2024. Investointiohjelmassa on esitetty suunnitteluvuosille 2025 ja 2026 6 M€:n vuotuiset investoinnit. Miljoonan euron korotus vuosi-investointimääriin johtuu Reposaaren ja Lavian jätedenpuhdistamoiden päivitettävistä ympäristöluvista aiheutuvista toimenpiteistä, verkostojen saneeraustarpeista ja inflaatiosta.  

 

Rahoitus

Rahoitusbudjetin 2024 suuruudeksi eli toimintojen ja investointien rahavirraksi muodostuu 1.460.491 euroa. Rahavirta positiivinen eli täyttää KH:n kehyksessä 2024 esitetyn vaatimuksen.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.