Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 30.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2025 sekä vuoden 2023 koulutussuunnitelma

PRIDno-2022-1789

Valmistelija

  • Olli Rajala, kehittämispäällikkö, olli.rajala@pori.fi
  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen määrällistä ja laadullista suunnittelua. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävissä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Henkilöstön resursointia suunnitellaan sekä määrällisesti että osaamisen suhteen. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeet esitetään koulutussuunnitelmassa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat laaditaan yhteistoimintamenettelyssä vuosittain (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007, 1138/2013 ja 1472/2016).

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2025. Suunnitelma on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Porin Vedessä on pitkäjänteisesti keskitetty toimintoja ja optimoitu työtehtäviä. Henkilöstömäärä on pitkällä ajanjaksolla tarkastellen vähentynyt melko tasaisesti, vaikka samanaikaisesti asiakkaiden vaatimukset ja lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat jatkuvasti kasvaneet.

Tekninen kehitys edellyttää entistä erikoistuneempaa ammattitaitoa vesihuoltoalan työtehtävissä. Porin Vesi hyödyntää oppisopimuskoulutusta suoritustason työtehtävien rekrytoinneissa. Valmiita alan osaajia ei ole juurikaan työmarkkinoilla saatavissa. Hakijamäärä Porin Veden avoimiin työtehtäviin on viime vuosina laskenut. Kilpailu osaajista tulee edelleen kiristymään. 

Porin Veden vuotuisten henkilötyövuosien, noin 60 kpl/v, ei arvioida merkittävästi  muuttuvan suunnittelukaudella 2022-2025. 

Koulutussuunnitelma

Koulutussuunnittelulla edistetään osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin ja työurien pidentymistä. Lisäksi tavoitellaan tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamista sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.  Koulutussuunnitelma on laadittava vuosittain (kalenterivuodeksi) ja sitä tulee päivittää tarpeen mukaan ajantasaiseksi . Se käsitellään yhteistoimintamenettelyssä (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 1138/2013 sekä laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä 1136/2013).

Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen koulutussuunnitelma vuodelle 2023. Suunnitelma on laadittu Porin kaupungin HR-yksikön ohjeistuksen mukaisesti. Koulutussuunnitelmassa on esitetty osaamis- ja koulutustarpeet yleisellä tasolla, koska yksityiskohtaista koulutustarjontaa vuodelle 2023 ei ole vielä tiedossa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen henkilöstösuunnitelman vuosille 2023-25 ja koulutussuunnitelman vuodelle 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Liitteet

Oheismateriaali