Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 30.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Porin Vesi, liikelaitoksen vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

PRIDno-2022-3511

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi
  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Talousarvioprosessi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 22.6.2022 § 45.

Johtokunta päättää esityksestä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioksi 2023 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Laaditun aikataulun mukaan kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on loka-marraskuun vaihteessa ja valtuuston talousarviokokous 14.11.2022. Johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion valtuustokäsittelyn jälkeen olevassa kokouksessaan vuonna 2022.

 

Kehys

Kaupunginhallitus vahvisti vuosien 2023-25 talousarviokehyksen 13.6.2022 § 422. Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitosten osalta.

Kaupungille maksettava Porin Vesi, liikelaitoksen peruspääoman korko 2023 on 6 % eli 2,652 milj. €. Tämä on yhden prosenttiyksikön eli 0,442 milj. € enemmän kuin kuluvana vuonna.

Porin Veden vuosikatetavoite 2023 kehyksen mukaan on 7,677 milj. €. Kehyksen valmistus omaan käyttöön -kohdassa on poistuneen kirjauskäytännön mukainen luku (0,400 milj. €), joka voimassa olevan kirjauskäytännön mukaisesti vastaa lukua 0,100 milj. €. Tällä on vaikutuksensa myös vuosikatteen muodostumiseen sekä toiminnan ja investointien rahavirtaan. Asia oikaistaan nyt talousarvion laadintavaiheessa. Tämän oikaisun jälkeen suunnitelluksi vuosikatteeksi muodostuu 7,377 milj. €.

Kaupunginhallitus edellyttää liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

 

Käyttötalous

Talousarvioesitys on tehty annetun kehyksen mukaisena edellä kuvattu oikaisu huomioiden. Liikelaitoksen tuottamia vesi- ja viemärilaitospalveluita kehitetään Porin kaupunkistrategian 2030 mukaisesti. Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvion 2023 prosessikuvaus, joka sisältää tilannekuvan ja tavoitteiden kuvauksen. 

Liitteenä on esitys Porin Veden käyttötalousarviosta vuodelle 2023.

Esityksessä vuosikate on 7,377 M€ ja peruspääoman korko 2,652 M€.

Vuosivuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle on 1,05 M€. Tällä summalla puhdistamoyhtiö kattaa käyttömenonsa, vuotuiset puhdistamolla tehtävät investoinnit sekä varautuu tuleviin normaaleja vuosi-investointeja suurempiin investointeihin. Vuokra vuonna 2023 on 0,05 M€ pienempi kuin vuonna 2022.

Merkittävin käyttömenojen lisäys aiheutuu odotettavissa olevasta aiempaa korkeammasta hankittavan sähkön hintatasosta. Tuloissa lisäystä on odotettavissa Porin Veden ja Pomarkun kunnan välisen kunnan jätevesien puhdistussopimuksen ja muutamien kaupungin sisäisten laskutuserien kasvun myötä.

Käyttötalous tulee olemaan hyvin tiukka, mutta talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia vuodelle 2023.

Suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 on budjetoitu erikseen saadun ohjeistuksen mukaisesti.

 

Investoinnit

Vuoden 2023 investointeihin esitetään Porin Vettä sitovan raamin mukaisesti on 5 milj.€. Summa on 1 milj. € enemmän kuin kuluvana vuonna. Suunnitellut laajennusinvestoinnit 2023 ovat 0,8 M€ ja saneerausinvestoinnit 4,2 M€. Liitteenä on investointiohjelma vuosille 2023-2027 ja yksityiskohtaisempi investointisuunnitelma vuodelle 2023.

Rahoitusbudjetin suuruudeksi eli toimintojen ja investointien rahavirraksi muodostuu 2,377 milj. €.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö, kaupunginhallitus