Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Luotsinmäen keskuspuhdistamon esikäsittelyrakennuksen ilmanvaihdon muutokset

PRIDno-2023-4445

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon esikäsittelyrakennuksen prosessitilan rikkivetypitoisuus ylittää ajoittain työhygieeniset vaatimukset ja siten rajoittaa tilassa työskentelyä. Rikkivety aiheuttaa myös korroosiota sähkö- ja automaatiolaitteissa. Esikäsittelyrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmälle on laadittu parannussuunnitelmat, jotka toteuttamalla rikkivetypitoisuus ilmassa saadaan vähennettyä työhygienisen rajan 5 ppm alittavalle tasolle. Suunnitelmat on laatinut Ramboll Finland Oy.

Parannusurakassa uusitaan tuloilmakone, lisätään poistoilmakone lämmön talteenotolla ja tehdään muutoksia ilmanvaihtokanaviin. Tunnistettuihin kaasulähteisiin rakennetaan kohdepoistoja.

Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt avoimella menettelyllä urakkatarjouksia laadittuihin suunnitelmiin perustuen. Urakan arvo alittaa erityisalojen hankintalain mukaisen kynnysarvon.

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta.

Notra Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjouksesta ei selvinnyt luottoluokitusta. Tarjouspyynnössä luottoluokitusvaatimuksena oli vähintään AA-luottoluokka Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Oy:n myöntämänä.

RMK Rent Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnön ehdot ja on edullisin. Tarjous on siten hyväksyttävissä.

Porin Veden ja Kiinteistö Oy Luotsinmäen puhdistamon välisen vastuidenjakosopimuksen mukaan Porin Vesi toteuttaa investointiurakat ja yhtiö, puhdistamon rakennusten, koneiden ja laitteiden omistajana, maksaa investointien kustannukset. Ilmanvaihdon muutostyö on osa yhtiön hyväksymää vuoden 2024 investointisuunnitelmaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta:

- hylkää Notra Oy:n tarjouksen puutteellisena, koska yhtiön tarjoukseen ei ole liitetty kaikkia tarjouspyynnössä vaadittuja dokumentteja.

- valitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon esikäsittelyrakennuksen ilmanvaihdon muutosurakkaan urakoitsijaksi edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättäneen RMK Rent Oy:n, jonka urakkatarjouksen kiinteä kokonaishinta on 210.000,00,  alv 0%.
​​​

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään, että Antero Kivelä poistui esteellisenä (yhteisöjäävi, läheinen on RMK Rent Oy:n palveluksessa) tämän asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys

  • Antero Kivelä

Tiedoksi

Tarjoajat, Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi

KUNNALLINEN OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen ja kuntalain137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi