Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 5.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Porin Vesi, liikelaitos, vuoden 2023 tilinpäätös

PRIDno-2024-67

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi
  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden talous toteutui tilikaudella 1.1.-31.12.2023 talousarvion vuosikatetavoitetta heikommin. Tilikauden ylijäämä oli budjetoitua pienempi. Porin Veden asiakkaat vähensivät talousveden kulutustaan heikentyneen taloudellisen tilanteen ajamina. Inflaatiokehitys ja vuoden aikana tapahtuneet kaksi vesihuollon poikkeustilannetta: suuren siirtoviemärin tukkeutuminen keväällä ja kahdeksan perättäisen vesijohtovuodon sarja syksyllä lisäsivät myös käyttökustannuksia.

Joulukuussa 2023 ilmeni, että Porin Vesi on ajalla 1.1.2017-31.12.2022 laskuttanut Eurajoen kunnalle myydystä talousvedestä 228.433,23 euroa enemmän kuin sopimuksen perusteella olisi pitänyt. Kyseinen summa on kirjattu siirtovelaksi 2023, ja omalta osaltaan vaikuttaa heikentävästi tilikauden tulokseen.

Jätevesimaksutulot sen sijaan eivät juurikaan vähentyneet johtuen Pomarkun kunnan jätevesien puhdistuksen alkamisesta Porissa ja teollisuuden jätevesierien aiempaa laajemmasta käsittelystä keskuspuhdistamolla.

Liikevaihto oli 20,8 M€, kulut 12,5 M€, kaupungille maksettu peruspääoman korko 2,7 M€ ja poistot 4,5 M€. Tilikauden ylijäämä oli 1,4 M€.

Talousveden laatu oli edelleen hyvä ja koko vesihuollon palvelutaso korkea. Alueellisen jätevedenpuhdistuksen jatkuminen Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolla varmistui, kun sekä Jokilaakson Ympäristö Oy:n että Eurajoen kunnan kanssa saavutettiin neuvottelutulokset pitkien sopimusneuvotteluiden tuloksena keväällä 2023. Molemmat sopimukset ovat voimassa vähintään 31.12.2043 saakka. 

Etäluettavien vesimittareiden hankinta ja asennus asiakkaille jatkui kuluneena toimintavuotena. Vuoden lopussa näitä mittareita oli toiminnassa 2 789 kappaletta, joka on noin 13 % kaikista vesimittareista.

Ympäristöasioiden korkealaatuinen hoito on liikelaitokselle jo toimialankin vuoksi hyvin olennaista. Luotsinmäen keskuspuhdistamo toimii erittäin hyvin. Myös Reposaaren ja Lavian pienpuhdistamot toimivat hyvin. Pienpuhdistamoiden ympäristölupien päivityshakemukset jätettiin aluehallintoviraston käsiteltäviksi valvontaviranomaisen asiaa koskevien lausuntojen ohjaamina. Reposaaren puhdistamo tullaan poistamaan ja alueen jätevedet käsitellään Luotsinmäen keskuspuhdistamolla vuosikymmenen loppuun mennessä. Valmiussuunnittelun ja kriisitilanteisiin varautumisen merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Porin Veden valmissuunnitelman ajantasaisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.  

Myyty vesimäärä väheni 5,4 %. Laskutettu jätevesimäärä kasvoi 3,3 %. Verkostoon pumpattu vesimäärä väheni 2,7 % ja puhdistettu jätevesimäärä kasvoi 10,5 %. Vuotovesimäärä vesijohtoverkossa kasvoi ja oli 9,5 %. Viemäriverkoston vuotovesimäärä kasvoi myös ja oli 34,4 %. Runkovesijohdon vuotoja sattui 36 kappaletta, joka on enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta vähemmän kuin 2010-luvun alkuvuosina.

Porin Veden taksat olivat ennallaan jo yhdeksättä vuotta peräkkäin. Ne ovatkin selvästi suomalaisten vesihuoltolaitosten taksojen keskitasoa selvästi edullisemmat.

Toteutuneet investoinnit olivat 5,1 M€. Laajennus- ja uudisrakennusinvestoinneista suurimmat olivat vesijohto ja jätevesiviemäri Radanvarrentielle ja Tahkoluodon siirtoviemäri.  Saneerauksen osuus kaikista investoinneista oli lähes 90 %. Huomattavimpia saneerausinvestointeja olivat pääviemärin alkupään saneeraus sukkasujutusmenetelmällä ja Lukkarinsannan suuremman alavesisäiliön täydellinen kunnostus.

Investoinnit toteutettiin kokonaisuudessaan Porin Veden vuotuisella tulorahoituksella. Vaikka verkostojen saneeraus on saatu oikein suunnatuilla saneerausinvestoinneilla pitkällä aikajänteellä paranemaan, on vesihuollon saneerauksiin kohdennettava entistä enemmän varoja. Tuotantolaitoksiin ei ole pitkään investoitu pienehköjä vuosi-investointeja suuremmassa määrin. Kaupunginvaltuuston asettama vuoden 2023 investointien maksimimäärä on 5,0 milj. euroa. Laaditussa Porin kaupungin budjetissa 2024 on sama investointirahoitus. Budjettiin liittyvässä vuosien 2025 ja 2026 taloussuunnitelmassa Porin Veden vuotuiset investointimäärät ovat 6,0 M€.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Porin Vesi, liikelaitoksen tilinpäätöksen 2023 ja esittää, että tilikauden ylijäämä 1.401.810,12 €  siirretään liikelaitoksen taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille eikä varauksia tehdä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.