Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Laitospäällikön viran perustaminen

PRIDno-2023-374

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 10.4.2015/410 87 §:n mukaan: "Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka." 

Porin Veden toimintasäännön 16.8.2021 6 §:ssä ja 7 §:ssä Porin Vesi, liikelaitoksen toimintayksiköiden päälliköille; verkostopäällikölle ja laitospäällikölle on määrätty tehtäviä ja toimivaltaa mm. henkilöstö- ja hankinta-asioissa, joiden hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttämistä. Porin Veden verkostopäällikkö on virkasuhteinen ja laitospäällikkö on työsuhteinen. Myös laitospäällikön toimi tulisi muuttaa viraksi, jotta laitospäällikkö voi hoitaa tehtäväänsä toimintasäännön mukaisesti.

Kuntalain 10.4.2015/410 88 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Porin kaupungin hallintosäännön, KV 14.6.2021 §127, 41§:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakauttamisesta.

Porin Vesi, liikelaitoksen toimintasäännön 16.8.2021 mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää yksiköiden päälliköiden palveluhteeseen ottamisesta, sijoituspaikan määrämisestä ja eron myöntämisestä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä, kun työsuhde on muutettava virkasuhteeksi työntekijän tehtäviin kuuluvan julkisen vallan käytön vuoksi vakinaisen kelpoisuusehdot täyttävän työntekijän siirtäminen suostumuksellaan virkasuhteeseen.

Porin Vesi, liikelaitoksen laitospäällikön toimenhaltija on antanut suotumuksensa siirtämiseensä laitospäällikön työsuhteesta laitospäällikön virkasuhteeseen. Laitospäällikön viran kelpoisuusehdot ja palkkaus ovat samat kuin poistuvassa laitospäällikön toimessa. Suunnitelmana on, että Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta siirtää laitospäällikön toimenhaltijan perustettavaan laitospäällikön virkaan ja lakkauttaa laitospäällikön toimen sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on perustanut laitospäällikön viran.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Porin Vesi, liikelaitokselle perustetaan 1.5.2023 alkaen laitospäällikön virka kuvauskohdassa esitetyin perustein.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.