Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 8.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Porin Vesi, liikelaitos, vuoden 2022 tilinpäätös

PRIDno-2023-103

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi
  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi
  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden talous toteutui vuonna 2022 talousarvion vuosikatetavoitetta hieman heikommin, mutta tilikauden ylijäämä oli kuitenkin budjetoitua suurempi. Tämä aiheutui poistojen vähenemisestä. Liikevaihto oli 21,2 M€, kulut 11,5 M€, kaupungille maksettu peruspääoman korko 2,2 M€ ja poistot 4,6 M€. Tilikauden ylijäämä oli 3,2 M€.

Valmiussuunnittelun ja kriisitilanteisiin varautumisen yleinen merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Varautumisen tärkeys korostui vuoden 2022 aikana konkreettisesti Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyssodan Ukrainaan aiheuttamien vaikutusten myötä. Näitä ovat sähköenergiapulan uhka, materiaalien hintojen merkittävä nousu ja toimitusaikojen piteneminen. Mahdolliseen valtakunnalliseen sähköpulaan ja siitä seuraaviin kiertäviin sähkökatkoihin laadittiin toimintasuunnitelma ja varavoimakoneita varattiin Porin Veden käyttöön. Toimitusvarmuutta Meri-Porin vedenjakelun osalta parannettiin rakentamalla toinen rinnakkainen Meri-Poria palveleva runkovesijohto Ulasoorista Pihlavaan. 

Talousveden laatu oli edelleen hyvä ja koko vesihuollon palvelutaso korkea. Tekopohjavesilaitoksessa tuotettua talousvettä ryhdyttiin johtamaan myös Ahlaisiin pysyvästi helmikuussa. Samalla alueen pieni riskialtis pohjavedenottamo siirrettiin varavesilaitokseksi.

Etäluettavien vesimittareiden hankinta ja asentaminen asiakkaille alkoi kuluneena toimintavuotena. Vuoden lopussa näitä mittareita oli asennettu noin 600 kappaletta. Etämittaroinnin käynnistymistä hidasti jonkin verran laitteiden saatavuuspula.

Ympäristöasioiden korkealaatuinen hoito on liikelaitokselle jo toimialankin vuoksi keskeistä. Luotsinmäen keskuspuhdistamo toimii erittäin hyvin. Pomarkun kunnan jätevesiä ryhdyttiin käsittelemään keskuspuhdistamolla lokakuussa 2022. Myös Reposaaren ja Lavian pienpuhdistamot toimivat hyvin. Jätevedenpuhdistuksessa syntyvän puhdistamolietteen käsittelystä ja loppusijoituksesta hyötykäyttöön vastaa Envor Pori Oy, jonka 15 vuotinen palvelusopimuskausi alkoi maaliskuussa 2018. Luotsinmäen keskuspuhdistamon yhteyteen valmistuneen Envorin Porin biokaasulaitoksen vihkiäiset pidettiin 24.5.2022.

Myyty vesimäärä väheni 2,9 %. Laskutettu jätevesimäärä väheni 2,2 % . Verkostoon pumpattu vesimäärä väheni 1,7 % ja puhdistettu jätevesimäärä väheni 6,7 %. Vuotovesimäärä vesijohtoverkossa oli 9,3 %. Viemäriverkoston vuotovesimäärä väheni ja oli 29,8 %. Runkovesijohdon vuotoja sattui vain 25 kappaletta, joka on pienin määrä vuosikymmeniin. Suoritteet ilmaisevat, että vesi- ja viemäriverkostojen kunto on parantunut.

Porin Veden taksat olivat ennallaan jo kahdeksatta vuotta peräkkäin. Ne ovatkin nyt selvästi vastaavaa kokoluokkaa olevien suomalaisten vesihuoltolaitosten taksojen keskitasoa edullisemmat.

Toteutuneet investoinnit olivat 4,06 M€. Laajennus- ja uudisrakennusinvestoinneista suurimmat olivat vesihuoltoverkot Ryytimaakujalle ja Teerikalliotielle.  Saneerauksen osuus kaikista investoinneista oli yli 90 %. Huomattavimpia saneerausinvestointeja olivat poistuvan Venatorin varavesilaitoksen korvaava runkovesijohtoyhteys Ulasoori-Pihlava-välille, Kummuntien ja Koivistonluodontien vesijohdon saneeraus ja Ruosniemen alueen betoniviemäreiden saneeraus.

Investoinnit toteutettiin kokonaisuudessaan Porin Veden vuotuisella tulorahoituksella. Vaikka verkostojen kunto on saatu oikein suunnatuilla saneerausinvestoinneilla tunnuslukujen valossa paranemaan, on 4,0 mil. euron investointimäärä Porin Veden kokoiselle vesihuoltolaitokselle liian matala. Tuotantolaitoksiin ei ole pitkään investoitu pienehköjä vuosi-investointeja suuremmassa määrin. Kaupunginvaltuuston asettama vuoden 2023 investointien maksimimäärä on 5,0 milj. euroa. Tämä lisämiljoona suunnataan 2023 laitosyksikön investointeihin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Porin Vesi, liikelaitoksen tilinpäätöksen 2022 ja esittää, että tilikauden ylijäämä 3 166 853 € siirretään liikelaitoksen taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille eikä varauksia tehdä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.