Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Porin taidemuseon museonjohtajan viran täyttäminen

PRIDno-2022-1220

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valtuutti Sivistystoimialan kokouksessaan 20.12.2021 § 909 aloittamaan täyttölupaprosessin Porin taidemuseon museonjohtajan viran (PORI-03-158-21) täyttämiseksi toistaiseksi voimassa olevana perustuen sivistyslautakunnan päätöksen (23.11.2021 § 245) museopalveluiden johtamisjärjestelmän uudelleenorganisoinnista.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi -portaaleissa. Hakuaika virkaan oli 21.12.2021­-14.2.2022. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä museologian perusopinnot. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä. Virkaa haki 6 hakijaa, joista 4 hakijaa täytti kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa. Haastattelut järjestettiin 9.3.2022 Satakunnan Museossa. Haastattelijoina toimivat kulttuuriyksikön suunnittelija Paula Kauppila ja sivistyslautakunnan jäsen Julia Liljegren sekä etäyhteyden kautta kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin.

Päätösehdotus perustuu hakuilmoitukseen, hakemusasiakirjoihin ja suoritettuihin haastatteluihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että tehtävään soveltuvaan työkokemukseen, ammatilliseen osaamiseen, haastattelussa saatuun henkilökohtaiseen vaikutelmaan ja koulutukseen perustuen Porin taidemuseon museonjohtajan virkaan valitaan TaM Anni Venäläinen ja varalle FM Pauliina Kaasalainen.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

tehtävää hakeneet, HR-yksikkö, Jyri Träskelin, Paula Kauppila, Tiina K. Lehtonen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi