Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Saatavien poistot, sivistystoimiala

PRIDno-2020-2970

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaan yli 1500 euron saatavien poistosta päättää asianomainen lautakunta omalla toimialueellaan. 

Sivistystoimialalta esitetään kirjattavaksi myyntisaatavat ajalta 1.10.2020-31.1.2021 luottotappioiksi. Myyntisaatavia on opetusyksikössä 6.129,94 euroa, varhaiskasvatusyksikössä 29.894,86 euroa, kulttuuriyksikössä 1.778,57 euroa ja liikunta- ja nuorisoyksikössä 305,99 euroa.  Poistettaviksi esitettävät myyntisaatavat koostuvat päivähoitomaksuista, iltapäivähoitomaksuista, kurssimaksuista, palauttamattomasta aineistosta sekä maksamattomista vuokrista.

Saatavien perintää jatketaan perintätoimiston kautta edelleen, vaikka ne kirjanpidosta poistetaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää poistaa opetusyksikön 6.129,94 euroa, varhaiskasvatusyksikön 29.894,86 euroa, kulttuuriyksikön 1.778,57 euroa ja liikunta- ja nuorisoyksikön 305,99 euroa myyntisaatavia ajalta 1.10.2020-31.1.2021 ja kirjata ne luottotappioiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sarastia Oy, Pirjo Juhola

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.