Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Satakunnan Museon museonjohtajan viran täyttäminen

PRIDno-2022-1221

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valtuutti Sivistystoimialan kokouksessaan 20.12.2021 § 909 aloittamaan täyttölupaprosessin Satakunnan Museon museonjohtajan viran (PORI-03-158-21) täyttämiseksi toistaiseksi voimassa olevana perustuen sivistyslautakunnan päätöksen (23.11.2021 § 245) museopalveluiden johtamisjärjestelmän uudelleenorganisoinnista.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi -portaaleissa. Hakuaika virkaan oli 21.12.2021­-31.1.2022. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä museologian perusopinnot. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä. Virkaa haki 7 hakijaa, joista kaikki täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa.
Haastattelut järjestettiin 28.2.2022 sekä 4.3.2022 Satakunnan Museossa. Haastattelijoina toimivat kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön suunnittelija Paula Kauppila sekä sivistyslautakunnan puheenjohtaja Martti Lunden.

Haastatteluiden perusteella sekä virkaan että varalle ehdotettavaksi nimetyt henkilöt erottuivat muista hakijoista edukseen mm. kulttuuri- ja luonnonperinnön tehtäväkentän toimialan, kehittämishankkeiden koordinoinnin, ulkopuolisten rahoituslähteiden kartoittamisen sekä johtamisosaamisen perusteella. Em. hakijoilla oli myös laajalti kokemusta alueellisista vastuumuseotehtävistä sekä niihin liittyvistä viranomaisvelvoitteista.

Päätösehdotus perustuu hakuilmoitukseen, hakemusasiakirjoihin ja suoritettuihin haastatteluihin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että ammatilliseen osaamiseen, haastattelussa saatuun henkilökohtaiseen vaikutelmaan, tehtävään soveltuvaan työkokemukseen ja koulutukseen perustuen Satakunnan Museon museonjohtajan virkaan valitaan FM Johanna Jakomaa ja varalle FM Johanna Junno. Esitys perustuu hakuilmoitukseen, hakemusasiakirjoihin ja suoritettuihin haastatteluihin.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Arja Laulainen poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 18.09.

Tiedoksi

tehtävää hakeneet, HR-yksikkö, Jyri Träskelin, Paula Kauppila, Tiina K. Lehtonen

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi