Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Sivistyslautakunnan lausunto: Porin kaupungin toimittava pelastajakoulutuksen aloittamiseksi Porissa

PRIDno-2022-644

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Useat valtuustoryhmät, ensimmäinen allekirjoittaja Raisa Ranta jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porin kaupungin toimittava pelastajakoulutuksen aloittamiseksi Porissa.

Suomeen tarvitaan vuoteen 2030 mennessä arviolta 2500 uutta pelastusalan operatiivista ammattilaista.

Porissa on 38 hehtaarin pelastusharjoitusalue, josta on kuusi hehtaaria rakennettu. 

Arvioituun pelastusalan operatiiviseen ammattilaisten määrään tarvitaan koulutuksen aloituspaikkojen lisäystä.

Esitämme, että vaikka Pori menetti nyt ruotsinkielisen pelastajakurssin aloittamisen, on syytä jatkaa neuvotteluja ja selvityksiä pelastajakoulutuksesta vastaavien tahojen Pelastusopiston ja mahdollisten yhteistyökumppanien, Satakunnan pelastuslaitoksen sekä Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueen kanssa, mahdollisuudesta järjestää alueellinen pelastajakoulutus tulevaisuudessa Porissa. Porissa on hyvät edellytykset kyseiseen alueelliseen koulutukseen harjoitusalueen myötä. Toteutuessaan se toisi Poriin työpaikkoja ja opiskelijoita.

Porissa 31.1.2022

Vasemmiston valtuustoryhmä

Raisa Ranta

Tapio Furuholm

Mika Aho

Emma Hesso

Jaakko Jäntti

Antero Kivelä

Jani-Petteri Pajukoski

Markku Tanttinen

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 

Kokoomuksen Porin valtuustoryhmä

Perussuomalaisten Porin valtuustoryhmä

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä 

Porin vihreä valtuustoryhmä 

Keskustan valtuustoryhmä"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus (07.02.2022) on pyytänyt sivistyslautakunnalta lausunnon valtuustoaloitteeseen, joka koskee pelastajakoulutuksen toiminnan aloittamista Porissa. Lausunto on valmisteltu yhteistyössä Satakunnan pelastuslaitoksen ja Länsi-Suomen pelastusharjoitussäätiön kanssa.

Suomea uhkaa tulevan vuosikymmenen aikana akuutti pula ammattitaitoisista pelastusalan osaajista. Pula ammattitaitoisista pelastajista syntyy kahta kautta. Ensinnäkin valtakunnallisten arvioiden mukaan eläköitymiset, työkyvyttömyydet ja alanvaihtajat huomioiden meillä on yhteiskunnassa vuosikymmenen loppuun mennessä noin 1500 pelastajan tarve. Toiseksi, kun otetaan huomioon erilaiset toimintavalmiuteen sekä varallaolojärjestelmiin liittyvät muutokset, aiheutuu näistä valtakunnallisesti vielä noin 1000 päätoimisen henkilöstön tarve. Näiden kahden kokonaisuuden kautta muodostuva kokonaistarve, noin 2500 pelastajaa, suhteutettuna pelastajien tämänhetkiseen määrään on valtava. Pelastusalalla on kyseenalaistettu, että Kuopion Pelastusopisto pystyisi vastaamaan pelastajavajeeseen täysimääräisesti, vaikka vuosittain aloittavien pelastajatutkinto-opiskelijoiden määrää nostettaisiin. Lisäksi on huomattava, että pelastusala kilpailee osaavasta työvoimasta myös muiden alojen kanssa, eikä Satakunta alueena ole poikkeus. Satakunnan pelastuslaitos haki aiemmin tänä vuonna ruotsinkielisen alueellisen pelastajakurssin järjestämistä yhdessä Kuopion pelastusopiston kanssa. Ensi syksynä noin kymmenen vuoden tauon jälkeen ruotsinkielisen pelastajakurssin järjestämispaikkakunnaksi päätettiin valita kuitenkin Vaasa, koska Pelastusopiston mukaan tuleville pelastajaopiskelijoille haluttiin tarjota ruotsinkielinen ympäristö. Länsi-Suomen pelastusharjoitusalue Porissa voi arviomme mukaan toimia joiltain osin tämän alueellisen pelastajakurssin harjoittelupaikkana. Lopullisia päätöksiä tästä ei käsityksemme mukaan ole tehty. Satakunnan pelastuslaitoksen johto ja edustajat ovat olleet vuoden ensimmäisten viikkojen aikana useasti yhteydessä eri virkamiehiin, kuten Pelastusopiston rehtoriin Mervi Parviaiseen ja koulutusjohtajaan Minna Hirvoseen sekä pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakkaan, alueellisten pelastajakurssien saamiseksi Poriin. Valmistelutyötä on tältä osin tehty intensiivisesti, ja työn yhteydessä on kartoitettu muun muassa tarvittavia valmiuksia sekä muiden alueen toimijoiden, kuten eri oppilaitosten, roolia.

Satakunnassa on niin harjoitusalueen kuin kalustollisesta näkökulmastakin erittäin hyvät valmiudet järjestään alueellisia pelastajakursseja. Arvioidemme mukaan pystymme hyödyntämään jo olemassa olevia toimintamalleja koulutuksen järjestämiseen. Helsingin Pelastuskoulu ja puolustusvoimat ovat käyttäneet jo vuosia LänsiSuomen pelastusharjoitusalueen mahdollisuuksia, ja harjoittelevat alueella useasti vuoden aikana. Satakunnan pelastuslaitoksen kalusto on nykyaikaista ja kattavaa laajasti muun muassa kemikaalintorjuntaan liittyvän erikoiskaluston. Pystymme tarjoamaan alueellisten pelastajakurssien käyttöön riittävän määrän muun muassa nykyaikaisia sammutusautoja ja muuta kalustoa ilman merkittävien lisäinvestointien tarvetta. Lisäksi erilaiset koulutukseen liittyvät fasiliteetit, kuten majoitus- ja ravitsemispalvelut, opetus- ja koulutustilat sekä huolto- ja korjaamopalvelutilat, ovat joko välittömän tai enintään 15 min ajomatkan päässä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Porissa pystytään hyödyntämään tehokkaasti jo olemassa olevia kalusto, opetus-, harjoitus- ja huoltotilaresursseja ilman merkittäviä lisäinvestointien tarvetta.

Satakunnan pelastuslaitoksen ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueen roolit alueellisen pelastajakurssien järjestämisessä on tarjota käytännön toteutuksen mahdollistavat puitteet, muun muassa tarvittavat harjoittelutilat, huolto- ja majoitustilat, henkilöstö- ja kalustoresursseja, sekä auttaa opetuksen käytännönjärjestelyissä pelastusharjoitusalueella. On huomattava, että alueellisten pelastajakurssien järjestäminen ei kuitenkaan tapahdu ilman resursseja. Mikäli alueellisia pelastajakursseja haluttaisiin järjestää, vaatisi se arviomme mukaan yhden kokoaikaisen koulutussuunnittelijan palkkaamisen (1 htv). Lisäksi Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueelle tarvittaisiin lisäresurssina yksi harjoitusaluetyöntekijä (1 htv). Alueellisten pelastajakurssien järjestäminen ei poissulje muiden aluetta käyttävien harjoittelun tarvetta, vaan täydentää ja lisää harjoitusalueen käyttöä.

Porissa olevat puitteet mahdollistaisivat laadukkaan ja sujuvan pelastajakoulutuksen. Porin vahvuuksina järjestää tulevina vuosina alkavia alueellisia pelastajakursseja ovat läntinen sijainti muihin koulutuksen järjestäjiin nähden, nykyaikainen kalusto sekä valtakunnan monipuolisimmat harjoittelumahdollisuudet heti Pelastusopiston jälkeen. Kuten tiedämme, pelastustoimi on vuoden 2023 alusta siirtymässä hyvinvointialueelle. Tämä tulee ottaa huomioon alueellista pelastajakoulutusta suunniteltaessa Poriin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.