Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Sivistyslautakunnan lausunto: Taikurinhatun hankesuunnittelu

PRIDno-2022-1115

Valmistelija

  • Jouni Salonen, Tilajohtamisen toimintayksikön esimies, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Päiväkoti Taikurinhattu on valmistunut vuonna 1984. Rakennuksen ja sen sisätilat ovat suunnitelleet arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä. Samalla tontilla on myös Pietilöiden suunnittelema, vuosina 1988 ja 1990 valmistunut palvelukeskus Himmeli. Rakennukset sijaitsevat Itä-Porissa, Vanha Koiviston kaupunginosassa noin kolmen kilometrin päässä Porin keskustasta. Lähiympäristö on pääosin pientalovaltaista lukuun ottamatta itäpuolella sijaitsevaa Sampolan lähiötä.

Päiväkoti Taikurinhattu on arkkitehtonisesti monimuotoinen ja ainutlaatuinen kokonaisuus ja rakennushistoriallisesti merkittävä kohde. Taikurinhattu on osoitettu suojelukohteena Porin kantakaupungin yleiskaavassa. Merkintään liittyy määräys: Suojeltavaa rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen ainutlaatuisuus vaikuttaa rakennuksen peruskorjauksen kustannuksiin korottaen niitä huomattavasti, samoin vaikutuksia on tilojen toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen sekä rakennuksen kapasiteetin. Rakennus toimii edelleen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan päiväkotina. Rakennus on peruskorjauksen tarpeessa ja sisätiloiltaan alkuperäisilme on pääosin säilynyt.

Hankkeen tarveselvitys tehtiin keväällä 2019. Tarveselvityksen tekemisen alkumetreillä muodostui tarveselvitystyöryhmälle selkeä kuva siitä, että kyseessä on ainutlaatuisen rakennuksen peruskorjaus. Tarveselvityksen pohjalta jatkettiin suunnittelua hankesuunnitteluvaiheeseen, joka aloitettiin kesällä 2021. Hankesuunnitteluvaiheessa tehtyjen tutkimusten perusteella rakennuksen peruskorjaus on kuitenkin kiireellinen. Tutkimusten yhteydessä on havaittu rakenteiden vaativan laajoja korjaustoimenpiteitä. Lisäksi kohteessa on ollut useita vesivaurioita kuluneiden vuosien aikana. Rakennuksen tilojen käyttö tällä hetkellä ennen peruskorjausta, edellyttää sisätilojen pientä ylipaineisuutta. Ylipaineistusta seurataan jatkuvasti etäluettavana. Pitempiaikainen ylipaineistus ei ole hyvä tai suositeltava ratkaisu rakenteille.

Samalla tontilla sijaitsevan palvelutalo Himmelin käyttötarkoituksen muutoksen suunnittelu uuden tyyppiseksi Sote- ja Gerokeskukseksi aloitetaan keväällä 2022. Taikurinhattuun kytkeytyvä Himmelin toiminnan muuttuminen vaikuttaa myös päiväkodin tulevaisuuden toimintaan. Esimerkiksi liikennemäärien, sekä aikaisemmin yhteiskäytössä olleiden tilojen, kuten jakelukeittiön, sekä paikoituksen ja saattoliikenteen osilta. Toisaalta Himmelin käyttötarkoituksen muutos mahdollistaa Taikurinhatun ja Himmelin käyttäjien ja toimijoiden aktiivisen vuorovaikutuksen tulevaisuudessa.

Rakennushankkeen tarkoituksena on peruskorjata tilat mahdollisimman paljon rakennuksen alkuperäisiä piirteitä säilyttäen niin, että rakennusta voi käyttää ilman merkittäviä peruskorjauksia seuraavat 30 vuotta. Peruskorjaus tehdään Terve Talo periaatteita mahdollisimman paljon mukaillen. Rakennuksen sisäilmaan kiinnitetään huomiota, lisäksi painotetaan puhtauden- ja kosteudenhallinnan, sekä materiaalivalintojen merkitystä suunnittelu- sekä toteutusvaiheessa.

Sivistystoimialan lausunto:

Itä-Porin alueella toimii tällä hetkellä kolme kaupungin päiväkotia, Taikurinhatun päiväkodin lisäksi Väinölän päiväkoti ja Piparmintun päiväkoti. Lisäksi alueella on palvelusetelillä toimiva päiväkoti Touhula, joka sijaitsee Väinölässä. Itätuulen koulu on lähietäisyydellä, joka mahdollistaa yhteistyön ja lapsille sujuvan koulupolun Päiväkoti Taikurinhattu on keskeisellä paikalla Itä-Poria. Päiväkoti tarvitaan alueella jatkossakin.

Päiväkoti Taikurinhatussa toimii tällä hetkellä viisi kokopäiväryhmää: Nyytit (alle 3v. 12 lasta), Tahmatassut (integroitu erityisryhmä 3-5v. 12 lasta), Hosulit (3-5v. 21 lasta), Tiuhtit (3-5v. 21 lasta) sekä Nipsut (esiopetusryhmä 6v. 21 lasta). Yhteensä päiväkodissa on noin 100 paikkaa ja henkilökuntaa noin 20 henkeä.

Hankesuunnittelussa alustavan aikataulun mukaan hanke olisi toteutettavissa vuosien 2023-2025. Kuitenkin Itä-Porin alueen päiväkotien strategiseen suunnitteluun liittyy myös seuraavia asioita, joita joudutaan terveystaloudellisesti arvioimaan: 

  • Uuden Itä-Porin päiväkodin rakentamisen valmistuminen on kesällä 2024. Siihen on sijoittumassa Uudenkoiviston päiväkoti (vanha) sekä Väinölän päiväkoti.
  • Vanhan Uudenkoiviston päiväkoti ja Väinölän päiväkodin tekninen kunto on haasteellinen tulevaksi Taikurinhatun korjauksen aloitusajankohdalle. On kuitenkin arvioitu, että vanhat tilat voidaan käyttää väistötiloina anturi- ja seurantateknologian sekä erikseen arvioitujen korjaustoimenpiteiden avulla yhteistyössä terveysvalvonnan ja sisäilmatyöryhmän kanssa.
  • Väistötilakustannukset on arviolta noin 700.000 euroa, jos päädytään parakkiratkaisuun väistötiloissa vuosina 2023-2025 vanhojen päiväkotien käytön sijaan.

Sivistystoimialan ehdotus on, että Taikurinhatun peruskorjaus toteutettaisiin terveysturvallisuus huomioiden Uudenkoiviston päiväkodin valmistumisen jälkeen, jotta vältytään isoilta väistötilakustannuksilta.

Taikurihatun vanhojen kalusteidenkorjaus -tai restaurointityöt sekä tarvittaessa ensikertainen kalustus sisältyy vuokraan.

Tilojen vuokramenot tulevat alustavan laskelmien mukaan olevan noin 520.000 euroa vuodessa, mikä tarkoittaa kulujen kasvamista teknisen toimialan käyttötalouden puolelta nykytasolta noin 400.000 euroa vuodessa.

Liitteet:

- hankesuunnitelma liitteineen

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle Taikurinhatun hankesuunnitelman ja alustavan vuokrasopimuksen hyväksymistä sivistystoimialan lausunnon mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

________________

Merkitään, että Jouni Salonen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 16.56.

Merkitään, että seuraavaksi käsiteltiin asiakohta § 52.

Kokouskäsittely

Merkitään, että sivistyslautakunta kuuli tilajohtamisen toimintayksikön esimiehen Jouni Salosen alustuksen asiasta.

Tiedoksi

Tekninen lautakunta, Markku Koppelomäki, Mikko Viitala, Jouni Salonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.