Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Sivistystoimiala, vuoden 2021 tilinpäätös

PRIDno-2022-107

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös on kuntalain edellyttämä asiakirja, jossa virallisten laskelmien lisäksi selvitetään erityisesti valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilinpäätösaineisto tulee käsitellä lautakunnissa.

Sivystystoimialan alkuperäiseen talousarvioon tehtiin 2,6 miljoonan euron määrärahalisäys (KV 13.12. § 252). Määrärahojen lisätarve johtui pääasiassa kahdesta syystä, koronapandemiasta sekä lainsäädännön muutoksista. Näistä aiheutuneisiin kustannuksiin ei sivistystoimialan talousarviossa ollut määrärahoja.  Lainsäädännön muutokset koskivat oppivelvollisuusiän nostoa sekä varhaiskasvatuslain että varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksia. Lisäkustannuksia tuli muun muassa lukion oppimateriaalihankinnoista, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisesta sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen tiukennuksista, mikä vaikutti henkilöstökuluja lisäävästi. Koronapandemian vuoksi lisäkustannuksia tuli pääasiassa suoja-asujen ja puhdistustarvikkeiden hankinnoista, koulujen ateriapalveluista etäopetusjakojen ajalta sekä työterveyshuollon menoista henkilöstön koronatestausten vuoksi. Koska liikunta- ja kulttuurilaitokset olivat osan vuotta kokonaan kiinni tai niiden aukioloa rajoitettiin, pääsymaksuja ja tilojen käyttömaksuja jäi merkittävästi saamatta. Tuottojen menetyksiä tuli myös sivistävän koulutuksen lukukausi- ja kurssimaksujen osalta.

Sivistystoimialan toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan muutettuun talousarvioon verrattuna suunnitellusti. Tuotot toteutuivat lopulta 0,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin (toteumaprosentti 104,4). Tuottolajien osalta oli kuitenkin merkittäviä poikkeamia. Maksutuotot toteutuivat paremmin, mikä johtui lähinnä kotikuntakorvausten arvioitua suuremmasta kertymästä. Samoin tukia ja avustuksia saatiin enemmän pääasiassa hankerahoituksen kasvaneen määrän vuoksi. Syynä oli osittain valtion erilaisten korona-avustusten lisääntyminen, mutta myös kehittämiseen tarkoitetun hankerahoituksen määrän kasvu. Muut tuotot sitä vastoin jäivät muutetusta talousarviosta. Etenkin tilojen käyttömaksujen kertymä jäi koronatilanteesta johtuen vielä odotettuakin vähäisemmäksi.

Toimintakulut toteutuivat muutettuun talousarvioon verrattuna odotetusti. Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 0,25 miljoonaa euroa (toteumaprosentti 100,2).

Henkilöstökulut toteutuivat muutettua talousarviota positiivisemmin (toteumaprosentti 99,6).  Palkkakulut ylittivät talousarvion, mutta vastaavasti säästöä tuli henkilöstösivukuluissa. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstökulujen kasvu oli 2,5 %.

Palvelujen ostot ylittyivät muutettuun talousarvioon verrattuna (toteumaprosentti 101,2). Merkittävimmät ylitykset tulivat palvelusetelimenoihin varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutosten vuoksi. Koronapandemian vuoksi lisäkustannuksia tuli työterveyshuollon menoihin sekä ateria- ja puhdistuspalveluihin. Palvelujen ostojen kasvuun vaikutti myös se, että palvelusetelimenot siirrettiin vuoden 2021 talousarviossa avustuksista palvelujen ostoihin.

Tarvikeostot ylittivät muutetun talousarvion selvästi (toteumaprosentti 144,8). Koronapandemian vuoksi jouduttiin hankkimaan suuria määriä suoja-asuja muun muassa suu-nenäsuojaimia sekä puhdistustarvikkeita etenkin kouluihin ja päiväkoteihin. Oppivelvollisuusiän noston myötä lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden oppimateriaali- ja tarvikehankinnat lisäsivät tarvikeostoja. Tarvikeostoihin varattu määräraha oli talousarviossa myös jonkin verran alibudjetoitu.

Avustusten ja tukien määrä alitti muutetun talousarvion (toteumaprosentti 87,5).  Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukia maksettiin vähemmän kuin edellisenä vuotena. Tähän vaikutti kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrän väheneminen.

Muiden kulujen osalta määrärahat alittivat muutetun talousarvion (toteumaprosentti 75,0).

Sivistystoimialan muutetun talousarvion toimintakate oli -112.062.805 euroa. Toteutunut toimintakate oli -111.707.029 euroa (toteumaprosentti 99,7). Määrärahaa jäi käyttämättä 355.776 euroa. 

Irtaimen investointimäärärahalla hankittiin 4. ja 7. luokkalaisten henkilökohtaiset chromebookit, lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tietokoneet sekä yksiköiden toimintaan liittyvää laitteistoa ja kalustoa. Määrärahaan myönnettiin 0,1 miljoonan euron määrärahalisäys, koska maksuttoman toisen asteen edellyttämiin lukiolaisten tietokoneisiin ei ollut alkuperäisessä talousarviossa määrärahoja. Investointien määräraha määrärahamuutoksen jälkeen oli 800.000 euroa. Määrärahaa käytettiin 708.145 euroa (toteumaprosentti 88,5). Määrärahaa jäi käyttämättä 91.855 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sivistystoimialan tilinpäätöksen vuodelta 2021. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.