Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Varhaiskasvatuksen palvelusetelinarvon indeksitarkastus

PRIDno-2022-1229

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Palvelusetelillä voidaan tuottaa varhaiskasvatuspalveluja. Varhaiskasvatuksessa palvelusetelillä tuetaan lasten varhaiskasvatuspalveluiden ostoa yksityisiltä palveluntuottajilta. Porissa on aloitettu varhaiskasvatuksen palvelusetelitoiminta vuoden 2016 alussa. Päiväkoteja toiminnan piirissä on kymmenen ja lapsia noin 800. 

Palvelusetelillä on vähimmäis- ja enimmäisarvo. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Palvelusetelin myöntäminen perustuu tarveharkintaan. 

Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palveluntarpeen/hoitoajan perusteella. Palvelusetelin arvon määrittämisessä käytetään lisäksi eri kertoimia riippuen palvelun tarpeesta ja lapsen iästä. Suurimman arvon määrittelyperusteena käytetään 3-6 – vuotiaan lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen hintaa, muut päiväkotihoidon arvot määritellään siitä kertoimien avulla. Esimerkiksi alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin arvon määrittämisessä käytetään kerrointa 1,5. Palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan vähentämällä suurimmasta arvosta asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta varhaiskasvatuksesta.  Palveluntuottaja määrittää itse perimänsä palvelumaksun, joka ei saa palvelusetelisääntökirjan mukaisesti olla suurempi kuin lain ja asetuksen mukainen kunnallinen varhaiskasvatusmaksu vastaavasta palveluntarpeesta. 

Päiväkotihoidon palvelusetelin suurin arvo hyväksytään Porin kaupungin sivistyslautakunnassa. Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 24.3.2020, että palvelusetelillä ostettavan 3-6 – vuotiaan lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen hinta on 834 euroa.  

Palveluseteliin liittyvät menettelytapaohjeet määritellään tarkemmin sääntökirjassa, jonka lautakunta hyväksyy. Sääntökirjan mukaan palvelusetelin arvoa tarkistetaan aina parillisen vuoden keväällä 30.4. mennessä. Tarkistetun palvelusetelin uusi arvo tuodaan päätettäväksi lautakuntaan. Uusi tarkistettu setelin arvo otetaan käyttöön uuden toimintakauden alusta elokuun 1. päivä.  Palvelusetelin arvon ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotason vaikutus on 70 % ja elinkustannusindeksin vaikutus 30 %. Laskennassa käytetään viimeisimpiä käytössä olevia tilastokeskuksen indeksejä. 

Ansiotasoindeksin 4/2019 – 4/2021 muutos on 4,57, josta 70% on 3,19%. Elinkustannusindeksin kehitys ajalla 2/2020 – 1/2022 on 4,96, josta 30% on 1,49. Ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksi mukainen yhdistetty indeksi on 4,68 %. Tarkastuksen perusteella esitetään, että 3-6 – vuotiaan lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinta on 1.8.2022 alkaen 873€. Seuraavan kerran palvelusetelin hintaa tarkistetaan sääntökirjan mukaisesti  viimeistään huhtikuussa 2024 ja tarkistettu hinta olisi voimassa 1.8.2024 alkaen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää tarkistuksen perusteella, että varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvo on 1.8.2022 alkaen 873 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Toimistosihteeri Oili Marikko-Lehti, Palvelusetelipäiväkodit

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi