Sivistyslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2022-918

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

[peitetty] työskentelee Porin opetusyksikössä perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virassa. Viime vuodet hän on opettanut sekä yläkoulussa että lukiossa, mihin hänellä on myös pätevyys. Porin Lyseon lukio ja Porin suomalaisen yhteislyseon lukio muodostivat uuden Porin lukion 1.8.2021 alkaen. Lukioiden toiminnot keskittyvät samaan rakennukseen 1.8.2022 alkaen, ja tässä yhteydessä myös Porin suomalaisen yhteislyseon koulu ja Lyseon koulu yhdistyvät. Uudessa tilanteessa opetustarpeita tarkastellaan uudelleen. Rehtoreiden alustavan suunnitelman mukaan [peitetty] opetustunnit olisivat 1.8.2022 alkaen ainoastaan lukiokoulutuksen puolella. Työnantaja suunnittelee [peitetty] virkanimikkeen muuttamista lukion lehtoriksi (matemaattiset aineet).

[peitetty] kanssa on pidetty yt-neuvottelu 24.1.2022. [peitetty] ei ole ollut huomautettavaa työnantajan suunnitelmiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että [peitetty] opetusvelvollisuutta muutetaan niin, että hänen opetustunnit ovat 1.8.2022 alkaen ainoastaan lukiokoulutuksen puolella sekä velvoittaa sivistystoimialan tekemään HR-yksikölle esityksen siitä, että [peitetty] virkanimike muutetaan 1.8.2022 alkaen lukion lehtoriksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi