Sivistyslautakunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Erityisluokanopettaja, I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu (PORI-03-36-22)

PRIDno-2022-1990

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valtuutti Sivistystoimialan kokouksessaan 7.3.2022 §147 aloittamaan täyttölupaprosessin perusopetuksen erityisluokanopettajan viran (5093), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu, täyttämiseksi 1.8.2022 lukien toistaiseksi voimassa olevana. Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä (PORI-03-36-22). Hakuaika virkaan oli 8.3.- 22.3.2022. Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän liitteenä. Virkaa haki 13 hakijaa, joista kelpoisia oli 2. Kaikki kelpoiset hakijat kutsuttiin haastatteluun ja heille lähetettiin ennakkotehtävä. Virkaan haastateltiin 2 hakijaa. Haastattelut pidettiin 11.4.2022.

Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan. Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Kelpoisten hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä ottaen huomioon sen, että toinen kelpoinen hakija on valittu toiseen virkaan, sekä huomioiden sen, että muista haastatteluun osallistuneista ei löydetty työnantajan hakukriteereitä selkeästi täyttävää hakijaa, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.

Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä koskeva päätös on valmistelua, koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa oleva erityisluokanopettajan virka (5093) jätetään täyttämättä, johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että toinen kelpoinen hakija on valittu toiseen virkaan sekä siitä, että muista haastatteluun osallistuneista ei löydetty työnantajan hakukriteereitä selkeästi täyttävää hakijaa. Viran I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

hakijat, rekry@pori.fi, sivistystoimiala

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.