Sivistyslautakunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Sivistystoimialan neljännesvuosiraportti maaliskuu

PRIDno-2022-1929

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvioon nähden alkuvuoden osalta suunnitellusti, joskin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähäisempinä. Tuottojen vähennys on ollut viime vuoteen verrattuna 3 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 45,2 (46,0 v. 2021). Maksutuottojen osalta koronatilanne vaikutti alkuvuonna vielä pääsymaksujen kertymään, mutta tilanne on palautumassa nyt normalille tasolle. Tilojen käyttömaksut ovat toteutuneet suunnitellusti. Hankerahoja on tuloutunut viime vuoteen nähden vähemmän. Toimintatuottojen toteuma tulee vuoden mittaan merkittävästi tasoittumaan, ja niiden arvioidaan jäävän jonkin verran talousarviosta.

Toimintakulut ovat toteutuneet odotettua suurempina. Toteumaprosentti on 25,3 (24,5  v. 2021). Kulujen kasvu viime vuoteen verrattuna on 4,4 %. Henkilöstökulut ova kasvaneet viime vuoden vastaavaan jankohtaan nähden 3,8 %. Koronatilanteen vuoksi ovat sairaslomat alkuvuonna lisääntyneet merkittävästi, ja sijaisia on jouduttu palkkaamaan sivistystoimialan yksiköihin. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja. Koronan vuoksi myös lapsia on ollut paljon poissa hoidosta alkuvuoden aikana. Varhaiskasvatuksen toiminnan taloudellisessa ja tehokkaassa järjestämisessä on ollut edellä mainittujen syiden vuoksi vaikeuksia.  Viime vuonna voimassa ollut rekrytointikielto on poistunut ja tällä on ollut myös osittain vaikutusta henkilöstömenojen kasvuun. Lisäksi hankkeissa työskentelee enemmän henkilöitä kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. 

Palvelujen ostot ovat kasvaneet. Palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Työterveyshuollon menot ovat viime vuodesta edelleen kasvaneet. Myös ateria- ja siivouspalvelujen kustannukset ovat nousseet viime vuoteen verrattuna. 

Avustusten kasvu johtuu siitä, että liikunnan ja nuorisotoimen avustukset maksettiin aikaisemmin kuin viime vuonna. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on sen sijaan edelleen jonkin verran laskenut lasten määrän vähentyessä. 

Aine- ja tarvikeostot ovat jonkin verran vähentyneet viime vuodesta. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että oppimateriaalihankintoja toteutettiin viime vuonna aikaisemmin kuin tänä vuonna. Materiaalihankintojen osalta kustannusten kuukausivaihtelu voi olla merkittävää eri vuosina.

Muihin kuluihin on kirjattu saatavien poistoja viime vuotista aikaisemmin, mikä näkyy näiden menojen kasvuna. Kirjauksia on jouduttu aikaistamaan, koska taloushallinnon järjestelmät uusiutuvat toukokuun alussa. 

Toimintakate on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta toteutunut talousarviomäärärahoihin nähden liian suurena. Toteumaprosentti on 23,0 (22,0 v. 2021).  Toimintakate on kasvanut viime vuoteen verrattuna 6,3 %. Talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Näin ei ole toistaiseksi ollut. Koronatilanne on vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspoissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Muutenkin palvelujen ja tarvikkeiden hinnat ovat nouseet, ja niillä on vaikutuksensa sivistystoimialan talouteen. Sivistystoimialan talousarvio oli jo lähtökohtaisesti tiukka vuodelle 2022. Edellä mainittujen syiden vuoksi, ja mikäli toimintakulujen kehitys jatkuu nykyisellään, sivistystoimialan määrärahat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittymään noin 1,2-1,3 miljoonaa euroa.

Talousraportti on esityslistan liitteenä. Henkilöstön osalta ajantasaisia tietoja ei ole vielä raportoitavissa maaliskuun osalta. Neljännesvuosiraportin yhteydessä raportoidaan myös talousarvion 2022  toimintakatteiltaan suurimpien prosessien toimenpiteiden toteutumisesta. Sivistystoimialan osalta edellä mainittuja prosesseja ovat perusopetus, lukiokoulutus sekä varhaiskasvatus. Raportti on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimialan neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että sivistyslautakunta kuuli controller Martti Kujanpään alustuksen asiasta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.