Sivistyslautakunta, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

PRIDno-2022-2120

Valmistelija

  • Inka Keskitalo, inka.keskitalo@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on valittu perusopetuksen erityisopettajan virkaan (sivistyslautakunta 11.4.2017 § 63 (0047) ensimmäisinä sijoituspaikkoina Kankaan ja Söörmarkun koulut. Opetusvelvollisuus erityisopettajan virassa on 24 viikkotuntia. Tulevana lukuvuonna 2022–2023 [peitetty] erityisopettajan opetusvelvollisuus ei omassa tehtävässä tule täyttymään. Lukuvuonna 2022–23 erityisopetusresurssia on Söörmarkun koulussa  kaksi ja Kankaan koulussa kahdeksan tuntia.

Porin peruskouluissa ei ole tällä hetkellä avointa erityisopettajan virkaa, johon [peitetty] voitaisiin siirtää. Kaarisillan yhtenäiskoulun erityisopettajan virasta [peitetty] kanssa keskusteltiin alustavasti, mutta [peitetty] ilmaisi olevansa kiinnostuneempi erityisluokanopettajan tehtävästä alakoulussa kuin yhtenäiskoulun erityisopettajan virkaan siirtymisestä.

Työnantaja suunnittelee  siirtävänsä [peitetty] perusopetuksen erityisopettajan virasta erityisluokanopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Suunniteltu virkasiirto täyttää kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 24 §:n edellytykset. [peitetty] täyttää viran kelpoisuusvaatimukset, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, eikä asema toistaiseksi otettuna viranhaltijana muutu. Tehtävän peruspalkka säilyy samana. Muutoksen myötä opetusvelvollisuus laskee kahdella tunnilla, mutta opetusvelvollisuuteen liittyen viranhaltijalaki tai OVTES eivät aseteta ehtoja virkasiirrolle.

[peitetty] on kuultu kuulemistilaisuudessa 7.4.2022 ja hän on antanut  suostumuksensa virkasiirtoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää siirtää  [peitetty] perusopetuksen erityisopettajan virasta erityisluokanopettajan virkaan (4007) 1.8.2022 alkaen. Viran I sijoituspaikka on Pohjoisväylän koulu. Perusteluna siirrolle on, ettei nykyisen viran opetusvelvollisuus täyty tulevana lukuvuonna 2022-2023 erityisopetuksen resurssimitoituksen johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty], sivistystoimiala 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13 (maanantai 10-16, tiistai-torstai 8-16, perjantai 8-15)
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi