Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Muutoksia Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan

PRIDno-2022-4431

Valmistelija

  • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

Opetushallitus on tehnyt 10.5.2022 OPH-1098-2022 päätöksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallituksen määräys 104/011/2014) muuttamisesta. Muutoksia tehtiin seuraaviin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuihin: 

  • 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 
  • 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä 
  • 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö 
  • 5.6. Paikallisesti päätettävät asiat 
  • 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto. 

Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta opetussuunnitelman perusteita tai poiketa siitä, joten opetussuunnitelman perusteiden muutokset on siirretty sellaisenaan kesäkuussa 2022 Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan, joka on luettavissa pedanetissä osoitteessa https://peda.net/id/f3d4843c6. Määräyksen mukainen paikallinen opetussuunnitelma on opetussuunnitelman perusteiden osalta otettu käyttöön 1.8.2022. Opetussuunnitelman perusteiden muutoksista on myös tiedotettu kouluja esimerkiksi rehtorikokouksissa. 

Keskeisiä muutoksia opetussuunnitelman perusteissa ovat muun muassa lapsen edun ensisijaisuuden huomioon ottaminen sekä opettajan tai rehtorin velvollisuus “ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.” Opetussuunnitelman perusteisiin on tullut myös paljon lisäyksiä ja tarkennuksia kasvatuksellisten ja kurinpidollisten keinojen sekä turvaamistoimenpiteiden käyttöön. Näihin liittyeni keskeinen muutos on rehtorin oikeus evätä oppilaan oikeus osallistua opetukseen jäljellä olevan koulupäivän lisäksi myös seuraavaksi päiväksi. Lisäksi tarkennuksia on tullut mm. tarvittavan opetuksellisen ja oppilashuollollisen tuen järjestämiseen, oppilaan ja huoltajien kuulemiseen, huoltajille ilmoittamiseen ja päätöksen tekoon eräitä kurinpidollisia keinoja ja turvaamistoimenpiteitä käytettäessä. Opetuksen järjestäjällä ja koululla on velvollisuus seurata kasvatuksellisten ja kurinpidollisten keinojen sekä turvaamistoimenpiteiden käyttöä ja vaikuttavuutta. Tähän liittyen toimenpiteiden kirjaamista on yhdenmukaistettu hyödyntämällä Wilma-järjestelmän lomakkeita ja tuntimerkintöjä. 

Näiden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutosten myötä on tehty tarkennuksia erityisesti Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Muutettu opetussuunnitelma on esityslistan liitteenä. Liitteessä Porin kaupungin tarkennukset on erotettu opetussuunnitelman perusteista kursiivilla. Muutetut tekstit ovat liitteessä keltaisella. Eniten muutoksia tehtiin lukuun 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö. Porin kaupungin tarkennukset on nyt valmisteltu sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi. Tarkennukset ja lomakkeet on laadittu opetusyksikön virkamiestyönä. Niitä on käsitelty rehtoreiden kanssa ja rehtoreita on pyydetty käsittelemään tarkennuksia kouluilla opettajien kanssa. Lisäksi kouluilta on pyydetty palautetta erillisellä lomakkeella. Palautteita tuli yhteensä 14. Palautteet on käsitelty opetusyksikössä ja kommentit palautteisiin toimitetaan kouluille. Lisäksi opetussuunnitelmaa ja aiemmin mainittuja lomakkeita on muutettu kouluilta saadun suullisen ja kirjallisen palautteen pohjalta. 

Opetussuunnitelman mukaan myös oppilaat tulee osallistaa opetussuunnitelman luvun 5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö laatimiseen. Vuosiluokkien 3-9 oppilaat ovat vastanneet kasvatuksellisten ja kurinpidollisten keinojen sekä turvaamistoimenpiteiden käyttöä koskevaan kyselyyn. Kyselyyn tuli 3261 vastausta. Kyselyn vastauksista tehtiin yhteenveto, joka on esityslistan oheismateriaalina. Oppilaiden vastauksissa tuli esille muun muassa se, että he kokivat keskustelun tehokkaimmaksi keinoksi epäasialliseen tai häiritsevään käytökseen puututtaessa, vaikka myös hieman tiukempia keinoja, kuten jälki-istuntoa, pidettiin toimivana keinoja. Sekä opetussuunnitelman perusteissa että Porin kaupungin opetussuunnitelmassa korostetaan sitä, että kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi. Samoin opetussuunnitelmassa ja myös kirjaamiseen tarkoitetuissa lomakkeissa korostetaan, että toimenpiteeseen johtanut teko tulee yksilöidä ja kaikkia asianosaisia tulee kuulla. Kouluille on toimitettu yhteenveto tuloksista ja lisäksi kouluille tullaan toimittamaan oman koulun tulokset. Koulut voivat hyödyntää kyselyn tuloksia suunniteltaessa oman koulun toimintatapoja, toimintatavoista tiedottamista ja seuratessaan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Muutettu Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön heti. 

Liitteet / oheismateriaali:

- Liite 1 Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset

- Oheismateriaali 1 Opetussuunnitelman päivittämiseen liittyvän oppilaskyselyn vastausten yhteenveto 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivityslautakunta päättää hyväksyä Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset käyttöönotettavaksi heti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Peruskoulut