Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Sivistystoimiala, henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2026 sekä vuoden 2023 koulutussuunnitelma

PRIDno-2022-4959

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Talousarvio- ja henkilöstösuunnitteluprosessin ohjauksen  tavoitteena  on  aikaansaada  kestävä, organisaation  strategisiin  tavoitteisiin  pohjautuva  talousarvio,  joka  huomioi  mahdolliset  tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset ja varmistaa organisaation ketteryyden. Henkilöstösuunnittelun  kokonaisprosessiinkuuluvat  sekä  henkilöstö- että  koulutussuunnitelman laatimisprosessit. Henkilöstösuunnittelun kokonaisprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen,  jotta  mahdolliset  henkilöstörakenteen  ja -määrän sekä osaamistarpeiden muutokset  voidaan  ottaa  talousarviossa  huomioon  aikaisempaa  tehokkaammin. Muuttuva toimintaympäristö, talouden reunaehdot ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnitteluaja jatkuvaa tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelua. Toimialojen tulee huomioida talousarvion sekä henkilöstö- ja  koulutussuunnitelman laadinnan tavoitteet ja reunaehdot omien esitystensä valmistelussa.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talousarvion laadintaa ohjaavasta sitovasta kehyksestä 13.6.2021 § 422. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu tehdään annetun kehyksen puitteissa aikataulun mukaisesti. Toimialat    laativat henkilöstösuunnitelman vuosille 2023-2026 sekä koulutussuunnitelman vuodelle 2023.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa.

Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille. Sivistystoimialan henkilöstösuunnitelma 2023-2026 ja koulutussuunnitelma 2023 on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Suunnitelmat käsitellään sivistystoimialan yhteistyötoimikunnassa 23.9.2020. Laaditut suunnitelmat ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimialan henkilöstösuunnitelman 2022-2026 ja koulutussuunnitelman 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö