Sivistyslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 242 Sivistystoimiala, talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

PRIDno-2022-3511

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 13.6.2022 tehnyt päätöksen talousarvion 2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Palvelujen ostoissa tulee huomioida voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset.

Kunta-alalla 8.6.2022 saavutettu palkkasopimusratkaisu tulee huomioida toimialojen esityksissä. Vuonna 2023 nousua on vähintään keskimäärin 3,05 prosenttia, kun kehyksessä nousuun on varattu 3 prosenttia. Sopimuskorotusten lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esimerkiksi kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan. Palkkojen sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2022 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella, ja ne päivitetään tarvittaessa talousarvion myöhemmissä käsittelyvaiheissa. Eläkemenoperusteinen maksu poistuu vuoden 2023 alussa. Vuonna 2023 tulee voimaan tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin vuoden 2022 toteutuvien palkkasummien suhteessa.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden osuus painottuu toimialoilta nostettuihin taloudellisesti merkittävimpiin prosesseihin sekä kaupungin elinvoiman ja hyvinvointitoimintojen kehittämiseen. Hallinto- ja talousyksikön controller-tiimi on valmistellut yhteistyössä toimialojen kanssa toimintakatteeltaan suurimpien prosessien tilannekuvat, taloudelliset vaikutukset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ja vuosittaiset valtuustoon nähden sitovat mittarit. Toimialalla laaditusta tilannekuvasta esitetään tiiviisti pääkohdat, jotka kuvaavat muutamalla rivillä toimialan tilannetta ja erityisesti nähtävissä olevia palvelutarpeiden muutoksia ja muita merkittäviä trendejä, jotka vaikuttavat palvelujen järjestämiseen. Tilannekuvassa tulee erityisesti kuvata talousarvioon kirjattuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyviä toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Henkilöstösuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän sekä osaamistarpeiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstösuunnittelun kokonaisprosessiin kuuluvat sekä henkilöstö- että koulutussuunnitelman laadinta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Talousarvion määrärahakehys ja perusteet

Sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2023 on -118.830.000 euroa. Määrärahakehyksessä on otettu huomioon seuraavat lisäykset vuodelle 2023:

Palkankorotusvaraus 3 % ja eläkemaksumuutos: -3.284.000 euroa,

Lainsäädännöstä johtuvat lisäykset: varhaiskasvatuksen ryhmäsäädökset -600.000 euroa, varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tuki -300.000 euroa,, oppivelvollisuusiän nosto ja joustava perusopetus -350.000 euroa

Kustannustason nousu (4%) palvelut ja tarvikkeet: -653.000 €,  Palveluliikelaitoksen ateriakustannukset: -850.000 euroa

Muut lisäykset: sairaalakoulu -130.000 euroa, palvelusetelikustannukset -400.000 euroa, määräaikaisten pätevien opettajien kesäajan palkkaus -300.000 euroa, valmistava opetus -600.000 euroa, poikkihallinnollinen liikkumisohjelma -100.000 euroa, uinnin pitkän radan SM-kisat -50.000 euroa

Muut muutokset: koulupsykologien ja -kuraattorien siirtyminen hyvinvointialueelle 1.500.000 euroa, sisäiset siirrot 430.000 euroa muun muassa sivistystoimialan yhteisten palvelujen henkilöstön siirto muille toimialoille

Talousarvion henkilöstökulut on laskettu ohjeistuksen mukaan huomioon ottaen palkankorotusvaraukset sekä toiminnan muutoksista ja laajentumisesta aiheutuvat henkilöstökulujen lisäykset erityisesti opetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Palvelujen ostoissa ovat muun muassa Palveluliikelaitoksen veloitukset ateria- ja siivouspalveluista, iltapäivätoiminnan ostopalvelut, koulukuljetukset, korkeakoulutoiminnan avustukset, kotikuntakorvaukset sekä päivähoidon palvelusetelimenot. Kehyksen mukaiset  kustannusten nousuun tarkoitetut määrärahalisäykset on otettu huomioon.

Tarvikeostojen määrärahat on arvioitu vuoden 2022 talousarvioon ja kuluvan vuoden toteumiin perustuen hinnan korotuksiin varattu määrärahalisäys huomioon ottaen.

Avustuksissa ovat kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet sekä liikunnan ja kulttuurin avustukset.

Muut kulut on arvioitu kuluvan vuoden toteumiin perustuen.

Toimintatuotot koostuvat varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista, pääsymaksuista, lukukausi- ja kurssimaksuista, tuista ja avustuksista (hankerahoitus) sekä tilojen käyttömaksuista ja vuokrista.

Toiminnalliset muutokset

Varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen oikeus tukeen vahvistui merkittävästi 1.8.2022 varhaiskasvatuslain muutoksen myötä. Lapsella on oikeus varhaiseen, hyvin resursoituun ja vaikuttavaan tukeen heti tuen tarpeen ilmetttyä. Yhtenäinen tuen malli on myös luotava. Tämän myötä tarvitaan erityisopettaja- ja avustajaresurssia kentälle sekä kasvatushenkilöstön koulutusta ja tukea osaamisen lisäämiseksi. Vuonna 2023 on tulossa muita lakimuutoksia, jotka vaikuttavat myös varhaiskasvatukseen. Tällaisia ovat tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain sekä mahdolliset vammaispalvelulain muutokset. Näiden muutosten kustannusvaikutuksia ei vielä ole tiedossa.

Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022. Uuden lain mukaan oikeus varhaiskasvatukseen alkaa jatkossa sen kalenterikuukauden alussa, jona lapsi täyttää yhdeksän kuukautta. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, mikäli se on ennalta ilmoitettu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutettiin siten, että varhaiskasvatuslain mukaisesti ennalta ilmoitetut vanhempainrahapäivien käyttämisestä johtuvat poissaolot ovat maksuttomia.

Aiemmin voimaan tulleet lainsäädännön muutokset oppivelvollisuusiän laajentamisesta ja varhaiskasvatuslain muutoksesta henkilöstömitoituksista poikkeamisen osalta vaikuttavat kustannuksia lisäävästi edelleen vuonna 2023. 

Valmistavan opetuksen volyymit ovat merkittävästi kasvaneet vuoden 2022 aikana Ukrainan sodan vuoksi. Uusia ryhmiä on perustettu ja ne jatkavat vuoden 2023 kevääseen saakka. Uusia ryhmiä jouduttaneen perustamaan edelleen tilanteen jatkuessa. Myös varhaiskasvatuksen lapsimääriin kriisillä on vaikutuksensa.

Ukrainan sota on vaikuttanut merkittävästi myös sekä palvelujen että tarvikkeiden kustannuksiin. 

Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Sivistystoimialalta siirtyvät koulupsykologit ja -kuraattorit hyvinvointialueen palvelukseen. 

Määrärahakehyksen riittävyys 

Talousarviokehyksessä ja -esityksessä on pyritty ottamaan huomioon edellä mainittujen muutosten kustannusvaikutukset. Talousarvioesitys on tehty annettuun kehykseen. Sivistystoimialan menot ovat jo vuoden 2022 aikana kasvaneet niin, että vuoden 2022 talousarviomäärärahat eivät tule riittämään. Syitä on monia. Koronatilanne ja Ukrainan sota ovat aiheuttaneet merkittävästi ennakoimattomia lisäkustannuksia. Lainsäädännön ja toiminnan muutokset ovat vaikuttaneet kustannuksiin arvioitua enemmän. Palvelujen ja tarvikkeiden hinnat ovat nousseet. Lisäksi ensi vuoden valtion talousarvioesitys sisältää vahaiskasvatusmaksujen alentamisen. Näistä syistä  ja vuoden 2022 määrärahojen ylityksestä johtuen sivstystoimialan määrärahakehys vuodelle 2023 ei ole riittävä. Lisämäärärahatarve vuodelle 2023 aiheutuu seuraavista asioista, joista osa on tullut esille talousarvion valmisteluvaiheessa talousarvion määrärahakehysten hyväksymisen jlälkeen:

Sivistystoimialan yksiköistä erityisesti varhaiskasvatusyksikkö on ollut taloudellisesti vaikeassa asemassa. Vaikka lasten määrä on laskenut, ovat lainsäädännön muutokset vaikuttaneet toiminnan järjestelyyn ja resurssitarpeiden kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ja ryhmäkokosäädökset ovat aiheuttaneet merkittävästi lisäkustannuksia, joita ei ole riittävästi pystytty arvioimaan. Kustannusten arvioinnin vaikeuteen kiinnitettiin huomiota jo sivistyslautakunnan vuoden 2022 talousarvioesityksessä. 

Porin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on noin 140 lapsiryhmää. Ryhmistä noin 120 on sellaisia, joiden lapsimäärä on ollut ennen varhaiskasvatuslain muutosta 1-2 lasta suurempi. Tuosta määrästä keskimäärin neljännes on ollut alle 3-vuotiaiden ryhmiä, joissa on ollut aiemmin sijoitettuna 13 lasta 12 sijaan. Vanhempien lasten ryhmissä on ollut sijoitettuna noin 2 lasta enemmän/ ryhmä. Lain tiukennuttua alle 3-vuotiaiden lasten ryhmiin voidaan nyt sijoittaa noin 30 lasta vähemmän kuin aikaisemmin  ja yli 3-vuotiaiden ryhmiin noin 180 lasta vähemmän.  Lisähenkilöstön tarve on laskennallisesti 42 henkilöä, mikä on kustannuksissa tarkoittaa 1,5 miljoonaa euroa. Tähän on vuoden 2023 määrärahakehyksessä osoitettu 0,6 miljoonaa euroa. Lainsäädännön muutoksen myötä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta ei voi enää poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä, ja tämä on lisännyt sijaisten kustannuksia arviolta 0,4 miljoonaa euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2023 on edellä mainituista yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Tämä määrärahavaje tulisi korjata. Muitakin lainsäädännön muutoksia on tulossa kuten edellä on todettu. Näiden kustannusvaikutuksia ei vielä tässä vaiheessa tiedetä. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin esitetään alennuksia vuodelle 2023.  Valtion talousarvioesityksen mukaan maksuja alennetaan pysyvästi 70 miljoonalla eurolla. Laskennallisesti Porin kaupungin varhaiskasvatuksen asiakasmaksukertymä alenee 0,7 miljoonaa euroa vuodessa.  Asiakasmaksujen alennuksen valtio kompensoi kunnille yhteisöveron jako-osuuden kautta. Asiakasmaksualennusten toteutumisen tarkemmasta ajankohdasta ei vielä ole tietoa.

Palveluliikelaitoksen ateria- ja siivouspalveluiden kustannuksiin ja kustannusten nousuun on kehyksessä varattu 0,85 miljoonan euron lisäys vuodelle 2023. Kustannukset nousevat liikelaitoksen esityksen mukaan 1,3 miljoonaa euroa, joten määrärahalisäyksen tarve on 0,45 miljoonaa euroa. 

Porin kaupungin uudistettu strategia tuli voimaan vuoden 2022 aikana. Talousarviossa 2023 asetetaan strategian tavoitteita tukevia toimenpiteitä. Sivistystoimialan yhteisenä tavoitteena on harrastamisen Porin mallin vahvistaminen ja toiminnan laajentaminen. Harrastekerhoja on pyöritetty tähän saakka valtion hankerahalla, joka on vähenemässä. Jotta strategisesti tärkeä tavoite saavutetaan, on toimintaan panostettava kaupungin omalla rahalla. Määrärahan tarve on 0,12 miljoonaa euroa.

Porin kaupungin HR-yksikkö on alustavasti neuvotellut Muusikkojen liiton kanssa tekijänoikeuslain mukaisesta Pori Sinfoniettan tallennesopimuksesta, Sopimuksen toteutuminen tarkoittaa 60.000 euron lisäkustannuksia vuodelle 2023.

Edellä mainitut kustannukset huomioon ottaen sivistystoimialan lisämäärärahatarve vuodelle 2023 on yhteensä 2,63 miljoonaa euroa.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet esitetään prosessikuvausten yhteydessä. Toimialan yhteiset tavoitteet ovat sivistystoimialan tilannekuvan yhteydessä. Prosessikuvaukset ja niihin liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat perusopetuksen, lukiokoulutuksen, varhaiskasvatuksen sekä uusina prosesseina vuodelle 2023 kulttuurin sekä liikunnan ja nuorison osalta. Kuvauksissa olevat tilastot ja lukumäärät etenkin oppilasmäärien osalta tarkistetaan vielä syksyn tilastointipäivän mukaisesti. Nämä on merkitty punaisella. Kaikki prosessikuvaukset ovat esityslistan liitteenä samassa asiakirjassa.

Irtaimen investoinnit

Irtaimen investointimääräraha vuodelle 2023 on 1.357.000 euroa. Määrärahalla hankitaan 4. ja 7. luokkalaisten chromebookit, lukion 1. vuoden opiskelijoiden tietokoneet, Pohjoisväylän koulun ja Sairaalakoulun ensikertainen varustus sekä tehdään yksiköiden uus- ja korvaushankintoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi sivistystoimialan talousarvion vuodelle 2023. Koska sivistystoimialan määrärahakehys vuodelle 2023 ei riitä laajeneviin toimintoihin eikä toiminnan tason ja laadun ylläpitämiseen, sivistyslautakunta päättää lisäksi esittää sivistystoimialan talousarvioon seuraavat määrärahalisäykset vuodelle 2023:

Varhaiskasvatuksen lainsäädännön edellyttämien ryhmäkokosäädösten ja henkilöstömitoitusten aiheuttamiin lisäkustannuksiin 1,3 miljoonaa euroa.

Varhaískasvatuksen asiakasmaksujen alentamiseen 0,7 miljoonaa euroa. Maksujen alennuksen valtio kompensoi kunnille yhteisöveron jako-osuuden kautta.

Palveluliikelaitoksen ateria- ja siivouspalveluiden kustannuksiin 0,45 miljoonaa euroa.

Harrastamisen Porin mallin rahoitukseen 0,12 miljoonaa euroa

Pori Sinfoniettan tallennesopimuksen kustannuksiin 60.000 euroa.

Yhteensä 2,63 miljoonaa euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että sivistyslautakunta kuuli controller Martti Kujanpään alustuksen asiasta.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö