Tarkastuslautakunta, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Muistio 19.4.2022 kokouksen kuulemisesta

PRIDno-2021-4777

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen, 19.4.2022 pidetyn kokouksen kuulemisesta laadittu muistio on esityslistan liitteenä.

Lautakunnan kokouksessa oli tuolloin kuultavana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen.

Muistio on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi .

Päätös

Muistio hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa esitetyin lisäyksin.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.