Tarkastuslautakunta, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle vuoden 2021 tilintarkastuksesta

PRIDno-2021-5611

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori raportoi tilikautta 2021 koskevan tarkastustyön suorittamisesta ja esittelee tilikauden raportoinnin keskeiset tulokset.

TIlintarkastuksen raportit esitetään kokouksessa.  Raportit ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 ja 17 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • käydä keskustelun tilintarkastajan esityksen pohjalta
  • merkitä tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi ja lisätä raportin pöytäkirjan liitteeksi
  • lähettää tarkastusraportoinnin edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.