Tarkastuslautakunta, kokous 10.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2021

PRIDno-2022-2337

Valmistelija

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2021 tilinpäätöstä kokouksessaan 28.3.2022 pykälässä 195. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen 2021 ja lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle tarkastusta varten.

Kaupunginhallitus esittää tilikauden −8 204 089,38 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

 1. Tuloutetaan Porin Veden poistoeroja suunnitelman mukaan 33 333,33 euroa.
 2. Tuloutetaan asuntorahaston käyttö hissiavustukseen 48 946,90 euroa.
 3. Tuloutetaan perintörahaston käyttö 149 375,34 euroa.
 4. Tuloutetaan vahinkorahaston käyttö 6 027,90 euroa.
 5. Rahastoidaan antolainojen korkoja asuntorahastoon −1 690,12 euroa.
 6. Rahastoidaan saatuja perintöjä perintörahastoon −416 719,05 euroa.
 7. Rahastoidaan maksettuja vakuutusmaksuja vahinkorahastoon −63 685,00 euroa.
 8. Siirretään tilikauden alijäämä 8 448 500,08 euroa oman pääoman yli-/alijäämätilille.

Kaupunginhallitus antaa talous- ja hallintojohtajalle valtuuden tehdä tilinpäätökseen teknisiä korjauksia allekirjoituksen jälkeen, mikäli tilintarkastuksen yhteydessä niihin tulee tarvetta.

Kaupunginhallituksen edellä mainittu päätös sekä vuoden 2021 tilinpäätösaineisto on jaettu tarkastuslautakunnalle aiemmin 5.4.2022 pidetyn kokouksen yhteydessä.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Kuntalain 121 § edellyttää, että jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikauden sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

Vastuunalaisen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuorelta saadun ennakkotiedon mukaan tilintarkastaja tullee tilintarkastuskertomuksessaan esittämään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Vuoden 2021 tilintarkastuskertomus tuodaan tarkastuslautakunnan 10.5.2022 kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää:

 • merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021 tiedoksi ja liittää sen pöytäkirjaan
 • todeta, että tilintarkastaja on vuotta 2021 koskevassa tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta
 • saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.