Tarkastuslautakunta, kokous 15.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Muistio 15.2.2022 kokouksen kuulemisesta

PRIDno-2021-4777

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan työohjelmaan kuuluu arviointivuonna teknisen toimialan toimialajohtajan kuuleminen. 

Vuoden 2021 teknisen toimialan tilannekuva toimintasuunnitelman mukaan: 

"Kaupungin taloustilanne rekrytointilinjauksineen edellyttää tekniseltä toimialalta suunnitelmallista sekä kustannustehokkuutta parantavaa ja toimintoja priorisoivaa johtamista ja päätöksentekoa. Talouden haasteisiin vastataan omien resurssien tehokkaan käytön ja palvelutuotantorakenteen kehittämisellä sekä suunnitelmallisuudella digitalisaatiota hyödyntäen. Toimialan tulee löytää ne ei lakisääteiset palvelut, joita voidaan vähentää tai lopettaa kokonaan. Organisaatiouudistuksen loppuun vieminen ja palvelutuotantorakenteen kehittäminen ovat toiminnan keskiössä. Asioiden valmistelun tulee olla ennakoivaa, vuorovaikutteista ja asukkaat osallistavaa.

Porin kaupungin ja maakunnan elinvoiman tukemiseksi palveluasenteen tulee olla mahdollistavaa ja maakunnallisesti tärkeiden liikennehankkeiden toteutumista tuetaan aktiivisella osallistumisella edunvalvontaan. Toimialan hallinnassa olevien tilojen ja infran suunnitelmalliseen hoitoon, kunnossapitoon, peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen liittyen tulee jatkaa monia kehittämistoimia. Konsernitasoista yhteistyötä pyritään osaltamme tiivistämään."

Valtuustoon nähden sitovana taloustavoitteena tekniselle toimialalle on vuodelle 2021 asetettu toimintamenojen - 50 537 000 euron määrä.

Teknisen toimialan suunnitellut henkilötyövuodet vuodelle 2021 ovat olleet yhteensä 357 kappaletta.

Toimialajohtaja Markku Koppelomäki on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan toimialansa päättynyttä vuotta 2021 talouden ja toiminnan toteutumisen näkökulmasta sekä  muita toimialan ajankohtaisia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Markku Koppelomäki oli läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:01-16:14.

Allan Lindeman saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:14.

Veera Forsbacka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:31.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen, 15.2.2022 pidetyn kokouksen kuulemisesta laadittu muistio on esityslistan liitteenä.

Lautakunnan kokouksessa oli tuolloin kuultavana teknisen toimialan toimialajohtaja Markku Koppelomäki.

Muistio on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.