Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Muistio 5.4.2022 kokouksen kuulemisesta

PRIDno-2021-4777

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö vastaa omistajastrategioiden sekä kaupungin periaatteiden ja ohjeiden mukaisesta päätösasioiden valmistelusta. 

Konsernin toiminnan ohjaus perustuu kaupunginvaltuuston 22.3.2021 hyväksymään konserniohjeeseen sekä omistajapoliittisiin linjauksiin. Nämä ovat omistajan välineitä omistustensa ohjaamiseen muodostaen normikokonaisuuden asettaen erityisesti sääntöjä tilanteisiin, joista lainsäädäntö ei suoraan sisällä nimenomaisia oikeusohjeita. 

Konserniohjeella luodaan puitteet Porin kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, Porin kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kuntalain 6 § mukaan kaupungin sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla (emoyhteisö) yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien yksiköiden kanssa on kirjanpitolain 1 luvun 5§:n tarkoittama määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö). Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Porin kaupunkikonsernin. Määräämisvalta merkitsee kaupungin mahdollisuutta ohjata tytäryhteisöjen toimintaa siten, että konsernin tavoitteet ja edut tulevat otetuksi huomioon. 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arvioinnin työohjelman mukaisesti omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön edustaja, rahoitusjohtaja Jouni Lampinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vuoden 2021 kaupungin asettamien tavoitteiden toteutumista kaupunkikonsernissa.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Jouni Lampinen oli läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:04 - 16:34.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen, 5.4.2022 pidetyn kokouksen kuulemisesta laadittu muistio on esityslistan liitteenä.

Lautakunnan kokouksessa oli tuolloin kuultavana rahoitusjohtaja Jouni Lampinen.

Muistio on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.