Tarkastuslautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Vuoden 2021 arviointikertomuksen 2. evästyskeskustelu

PRIDno-2021-4777

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 15.2.2022 käydä evästyskeskustelun arviointikertomuksen teemoista ja rakenteesta, keskustella valtuustokauden aikaisista arviointikertomusten merkittävimmistä havainnoista ja suosituksista sekä antaa tarkastustoimistolle tehtäväksi käynnistää arviointikertomuksen laatiminen. Työohjelman mukaisesti kokouksessaan 15.3.2022 tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen evästyskeskusteluja erityisteemojen osalta.

Työohjelman mukaisesti tässä kokouksessa on tarkoitus jatkaa evästyskeskusteluja.

Aineistoluonnos on jaettu esityslistan erillisenä liitteenä.

Luonnos on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Tarkastusjohtaja selvittää kokouksessa arviointikertomusluonnoksen tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun arviointikertomustyöskentelyn jatkosta esityslistan mukana tulleen arviointikertomusluonnoksen pohjalta ja päättää merkitä käydyn keskustelun tiedoksi sekä huomioon otettavaksi arviointikertomusta laadittaessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.