Tarkastuslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Muistio 23.8.2022 kokouksen kuulemisesta

PRIDno-2022-4456

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arvioinnin työohjelmaehdotuksen mukaisesti kokouksen kuulemisen aiheena on Pori Energia Oy -konserni.

Pori Energia Oy on Porin Sataman ohella toinen kaupungin strategisista markkinoilla toimivista tytäryhtiöistä. Tilikaudella 2022 konserniyhtiöiden suunnitelluista investoinneista noin 70 % koostuu Pori Energian ja Porin Sataman investoinneista. Pori Energia Oy-konsernin suunnitellut investoinnit kaudelle 2022 ovat 22,9 miljoonaa euroa.

Porin kaupungin strategiselle tytäryhtiölle asettamat tavoitteet ovat:

  • Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 5,5 %
  • Taloudellinen lisäarvo > 0 €
  • Hiilidioksidivapaan tuotannon osuus 85 % laskettuna 36 kk liukuvana keskiarvona
  • Asiakkaiden keskeytyskustannukset ovat enintään Energiaviraston valvontamallin mukaiset
  • Työtapaturmien määrä 0 kappaletta

Pori Energian toimitusjohtaja Petri Paajanen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan Pori Energia Oy:n ajankohtaisia asioita liittyen pääomistajan asettamiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin. 

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Petri Paajanen oli läsnä tämän asian käsittelyn kohdalla klo 16:00 - 16:58.

Pykälä 49 käsiteltiin aikataulusyistä viimeisenä.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan edellisen 23.8.2022 pidetyn kokouksen Pori Energia Oy:n toimitusjohtajan kuulemisesta laadittu muistio on jaettu esityslistan liitteenä.

Muistio on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24§:n 15 kohdan mukaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.