Tarkastuslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Rakennusvalvontayksikön päällikön kuuleminen

PRIDno-2022-4456

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2021-2025 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2022 arviointeja koskeva työohjelma, jota voidaan tarkentaa ja muuttaa tarvittaessa.

Syyskuun kokouksen aiheiksi on ehdotettu infrayksikköä ja rakennusvalvontayksikköä. Kuultaviksi on tarkoitus kutsua kyseisten yksiköiden päälliköt.

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää käydä evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen kuulemisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Minna Ainasvuori poistui tämän asian käsittelyn kohdalla klo 15:45.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arvioinnin työohjelmaan kuuluu rakennusvalvontayksikkö, joka on osa elinvoima- ja ympäristötoimialaa. 

Rakennusvalvontayksikkö vastaa:

- kaavojen ja rakentamisen säädösten noudattamisen valvonnasta

- rakentamisen ja muiden toimenpiteitä koskevien lupien käsittelystä ja rakentamiseen liittyvästä ennakko-ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta

- osaltaan rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidon ja hoidosta, kuten niistä on säädetty, valvonnasta

- rakentamisen poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisupäätösten valmistelusta sekä muiden rakentamista koskevien lausuntojen laadinnasta.

Rakennusvalvontayksikön tehtäviin kuuluu kiinteistöinsinöörille lain mukaan kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä ylläpito ja kehitys, kiinteistötietojen ja paikkatietoaineistojen tiedonhallintajärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon kuuluvat tehtävät, ilmakuva-aineistojen ylläpito, lakisääteisten kartta-aineistojen ylläpito myös kolmiulotteisena, geodeettisten taso- ja korkeusrunkopisteiden ylläpito, kaupungin mittaus- ja kartoitustöiden suunnittelu maankäytön pitkän tähtäimen suunnittelun edellyttämällä tavalla sekä kyseisten tehtävien suorittamisen valvonta.

Rakennusvalvontayksikön päällikkö Mikko Nurminen on kutsuttu  tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan vastuualueidensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toimintojen järjestämistapaan liittyviä asioita. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen oli läsnä tämän asian käsittelyn aikana klo 16:14 - 17:24.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.