Tarkastuslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Sidonnaisuusilmoitukset

PRIDno-2019-4404

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on kuntalain 84 §:n mukaisesti tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhdistyksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja varanpuheenjohtajia, kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Sidonnaisuusrekisterin vastuuhenkilöt ovat tarkastuslautakunnan 14.9.2021 § 59 tekemän päätöksen mukaisesti pyytäneet sidonnaisuusilmoitukset Porin kaupungin ilmoitusvelvollisilta luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoilta.

Uusia ilmoitusvelvollisia on pyydetty toimittamaan sidonnaisuusilmoitukset ja eronneiden tiedot on poistettu julkisuudesta kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi saannin jälkeen.

Sidonnaisuusilmoitusten ajantasainen, julkaistu versio on nähtävillä osoitteesta: https://pori.sidonnaisuusrekisteri.fi/

Liite: Sidonnaisuusilmoituskooste 20.9.2022 (Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29 §, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja)

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi tarkastustoimessa suoritetut toimenpiteet
  • hyväksyä 20.9.2022 päivätyn sidonnaisuusilmoituskoosteen ja
  • saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.