Tarkastuslautakunta, kokous 27.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Tarkastustoimi, vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

PRIDno-2022-3511

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § 6 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

"valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä."

Kaupunginhallitus on 13.6.2022 tehnyt päätöksen talousarvion 2023 laadintaa ohjaavasta toimialakohtaisesta käyttötalouden kehyksestä. Määrärahakehykset ovat toimialojen osalta sitovia. Talousarvioesityksessä esitetään myös suunnitelmavuodet 2024 ja 2025.

Talousarvion laadintaohjeiden mukaan toimialakohtaisissa esityksissä tulee varautua kustannustason nousuun. Kehystaulukossa on eritelty toimialakohtaisesti palkankorotuksiin ja palvelujen sekä tarvikkeiden hinnankorotuksiin tehdyt varaukset. Palvelujen ostoissa tulee huomioida voimassa oleviin sopimuksiin mahdollisesti sisältyvät hinnankorotukset.

Kunta-alalla 8.6.2022 saavutettu palkkasopimusratkaisu tulee huomioida toimialojen esityksissä. Sopimuskorotusten lisäksi tulee ottaa huomioon palkkakustannusten tavanomainen nousu esimerkiksi kokemuslisien vuoksi. Palkkakustannukset on arvioitava mahdollisimman todenmukaisesti henkilöstösuunnitelman mukaan. Palkkojen tämänhetkiset sivukuluprosentit on arvioitu kesäkuussa 2022 käytettävissä olevan parhaan tiedon perusteella ja ne päivitetään tarvittaessa viimeisimpien arvioiden mukaisiksi yksiköiden kustannuspaikkakohtaisten käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

Eläkemenoperusteinen maksu poistuu vuoden 2023 alussa. Vuonna 2023 tulee voimaan tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin vuoden 2022 toteutuvien palkkasummien suhteessa. Kuntien eläkevakuutus (Keva) on 2.5.2022 antanut budjetointiohjeen, minkä mukaan Porin kaupungin arvioitu osuus tasausmaksusta on noin 4,8 miljoonaa euroa. Koska tasausmaksu jaetaan kunnille ja hyvinvointialueille laskennallisesti palkkasummien suhteessa, ei se ole eläkemenoperusteisen maksun tapaan kohdistettavissa aiheuttamisperiaatteella mihinkään tiettyyn toimintoon. Kehyksessä tasausmaksun määrä on jaettu toimialoittain huhtikuun 2022 palkkamenojen suhteessa. Kirjanpidollisesti tasausmaksua tullaan jakamaan vuonna 2023 toteutuvien palkkamenojen suhteessa kuukausittain.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja -määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat käsitellään lautakunnissa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Suunnitelmavuosissa on huomioitu tarkastustoimen vakituisen henkilöstön määrän palauttaminen takaisin viiteen henkeen. Riittävät resurssit ovat sekä arviointityön että toimivan ja kattavan sisäisen tarkastuksen edellytys.

Tarkastustoimen talousarvioehdotus noudattaa kaupunginhallituksen päättämää määrärahakehystä -506 480 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn oheisten liitteiden mukaisesti:

  • tarkastustoimen käyttötalousarvio vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelma vuosille 2024 ja 2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.